Introduktion till bygglov för:
Väsentling ändring av Tollare idrottsplats och 62 nya parkeringsplatser.

Man vill väsentligt utöka den idrottsplats som finns på Tollare folkhögskolas mark.

Kungörelse i DN 2024-02-14.

Situationsplan som visar hur idrottsplatsen skulle bli. Bilden behöver förstoras för att bli läsbar.

Den exiserande idrottsplatsen är byggd som en ovalbana, dock är i likhet med många ovalbanor på idrottsplatser mindre än olympistkt mått, d.v.s. ett varv runt ovalen är kortare än 400 meter. Den verkar mest använts som fotbollsplan, då med ungerfärlgt mått 80 m gånger 50 m.

Nu har man sökt bygglov för att utöka idrottsplatsen till en fotbollsplan med måtten 105 m gånger 65 m med en 3 m bred frizon runt hela spelplanen.

Utökningen kräver att skog tas bort och marksänkning, troligen sprängning, kring södra kortsidan. Vid norra kortsidan tas en rad träd bort och en gångväg flyttas norrut, ett staket sätts upp och tre nya ekar planteras.

Vidare vill man anlägga 62 nya parkeringsplatser söder det område som nu används till parkering, man tänker sig att landskapet återställs där den nuvarande parkeringen ligger.

Synpunkter på bygglovsförslaget skall vara vara inne till bygglov@nacka.se eller Nacka kommun, Bygglovsenheten B 2023-1867, 131 81 Nacka, senast 2024-02-28.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över bygglovsförslagrt, 2024-02-28.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-04-21