Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fisksätra södra

Man vill bygga ett antal ytterligare bostadshus m.m. på parkeringen söder om nuvarande flerbostadshus i Fisksätra.

Området ingår i planprogrammet för Fisksätra

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2023-04-10 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 13 mars 2023 17:00-19:00 i Folkets hus vid Fisksätra centrum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle varit inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2020/998, 131 81 Nacka, senast 2023-04-10.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2023-04-08.

Kommunens handläggare är planarkitekt Magnus Bohman, 08-7188097.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-27