Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fisksätra södra

Man vill bygga ett antal ytterligare bostadshus m.m. på parkeringen söder om nuvarande flerbostadshus i Fisksätra.

Området ingår i planprogrammet för Fisksätra

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2023-04-10 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 13 mars 2023 17:00-19:00 i Folkets hus vid Fisksätra centrum.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2020/998, 131 81 Nacka senast 2023-04-10.

Nacka Miljövårdsråds utkast till remissvar på samrådsförslaget, 2023-04-08.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 10 april 2023 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Kommunens handläggare är planarkitekt Magnus Bohman, 08-7188097.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-04-08