Introduktion till ärendet:
Detaljplan för Hjortängen i Björknäs (Tollare 6:1 m.fl).

Planen syftar till att för 135 kultturhistoriskt intressanta 1960-talsvillor i Hjortängen ge tillstånd till takkupor och inredd vind.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-02-15 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2022-71, 131 81 Nacka senast 2023-05-15.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-02-25 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten MSN 2022-71, 131 81 Nacka, senast 2024-02-25.

Deteljplanen beräknas antas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnde 2024-05-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Maria Kjäll Andrén Maria.KjallAndren@nacka.se , 08-7180000.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-05-03