Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-06-27


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/491-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se


Yttrande över utställt förslag till detaljplan för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Nacka Miljövårdsråd avvisar förslaget. Det skulle leda till problem för buss 409 och för befintliga grannar. Gör istället en sammanhållen planering för hela området kring Ektorps centrum.

Förslaget innebär att Ektorpsvägen smalnas av och att ändhållplatsen för busslinje 409 flyttas långt ut i nuvarande gata. Vi är allvarligt oroade för att det kan uppstå stora problem med att hållplatsen blockeras av felparkerade bilar. Eftersom bussen som regel ska stå här vid ändhållplatsen i några minuter tills det är dags för avgång kan detta, med den föreslagna smalare vägen, medföra stora problem. Vidare verkar det inte länge finnas plats för nu befintlig busskur för väntande passagerare i direkt anslutning till busshållplatsen.

Gästparkering saknas inom planområdet och finns inte heller i anslutning till planområdet.

Det föreslås att det nya huset kan innehålla upp till tre mindre affärslokaler. Samtidigt upptas gatan utanför i praktiken helt av busshållplats och plats reserverad för sophämtning och leverans. Detta skulle med största sannolikhet leda till en svår situation med felparkerade bilar. Vi anser därför att det är orimligt att tillåta handel eller kontor som besöks av allmänheten i en byggnad på denna plats. Endast arbetsplatser av slag som normalt inte besöks av andra än anställda och som inte heller har behov av ofta förekommande leveranser bör kunna komma i fråga.

Det är väsentligt att den cykel- och gångbana som planeras på Ektorpsvägens västsida är tänkt för dubbelriktad trafik görs tilläckligt bred för att fungera bra för detta.

Det planterbara bjälklag som planeras mellan befintlig och tillkommande byggnad kommer att avsevärt påverka de lägenheter som nu har balkong en trappa upp på södra sidan. Alla lägenenheter med balkong mot söder i befintlig byggnad skulle påverkas alltför mycket av den planerade byggnaden.

Det är väsentligt att alla lägenheter får separata vatten- och elmätare. Alla hus bör utformas som passivhus, d.v.s. de ska inte behöva tillförsel av energi för uppvärmning, de stora fönsterytorna i tillbyggnaden av det existerande huset oroar i detta avseende.

Alla eventuellt tillkommande hus hus bör förses med "gröna tak", d.v.s. sedumtak.

Istället för att nu besluta om ett enstaka hus på denna plats bör man planera hela området kring Ektorps centrum på ett sammanhållet sätt.

Sammanfattning: Mycket stor risk att problem felparkerade bilar kan störa busstrafiken, problem för grannar, tillåt inte arbetsplatser som drar till sig besök eller leveranser på platsen.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta yttrande är utlagt som http://www.nackamiljo.se/yttrektorpsrondellen.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se