Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-04-30
Vattenmyndigheten, dnr 537-5058-14
Länsstyrelsen Västmanland
Planenheten, MSN 2014/106-214
vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

För kännedom:   Nacka kommun
registrator@nacka.se
miljoenheten@nacka.se
Remissvar angående vattenkvalitet

Nacka Miljövårdsråds svar avser vatten i Nacka kommun och vattenområden som gränsar till kommunen.

Allmänt

Vi anser att arbetet med att förbättra vattenkvaliteten går för långsamt och borde snabbas upp. Detta kan ju bero på att det inte finns någon finansiering kopplad till de förslag till åtgärder som Vatenmyndigheten föreslår. Vi rekommenderar statliga bidrag till åtgärder för förbättrad vattenkvalitet.

Åtgärdsprogram för Ältasjön, Källtorpssjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön, Järlasjön.

Kapitelindelning refererar till "Åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgård och Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken".

Vi förstår inte varför Sicklasjön men inte Järlasjön nämns i förslaget. Sicklasjön utgör en mindre del av den betydligt större Järlasjön. Sjösystemets utlopp går via Sicklasjön.

Pkt 2.1. Övergödning. Fosforhalten i bl. a. Ältasjön överstiger den angivna miljökvalitetsnormen.

Orsaken anses främst vara påverkan av dagvatten. Vi förordar rening av dagvatten, exempelvis genom anordnande av dagvattendammar. I Norconsults rapport "Modellering av näringsbelastning och åtgärdsförslag för Ältasjön" av 2014-10-22 föreslås att utreda dels en utökning och förbättring av reningen i den våtmark som finns centralt i Älta, dels lämpliga lägen för att anlägga en dagvattendamm, förslagsvis i anslutning till de bostadsområden vars dagvatten inte passerar befintlig våtmark. Om dessa åtgärder vidtas menar Norconsult att fosforreduktionen till sjön teoretiskt reduceras med minst 35 kg/år, vilket skulle innebära att fosforkvoten i sjön skulle motsvara god ekologisk kvalitet. Nämnda rapport finns på webben som http://www.nacka.se/web/fritid_natur/naturochparker/sjoarna/Documents/rapport_altasjon_2014.pdf .

Pkt 2.5. Förändrade habitat genom fysisk påverkan, Konnektivitet; vandringshinder för fisk i Nackaån.

I programmet anges att konnektiviteten mellan Sickla kanal och Ältasjön behöver förbättras. Vad gäller Nackaåns avrinningsområde bör utredas om det är ekologiskt motiverat att undanröja vandringshindren i systemet.

Här är det enda ställe där den relativt stora Järlasjön är nämnd, men benämningen här är felaktig. Järlasjön är en sjö medan "Järla sjö" numer är benämningen på ett bostadsområde beläget mellan Järlasjön och Järla station.

Åtgärdsprogram för Nackas norra kust, Skurusundet, Lännerstasundet

Ett huvudproblem här är utsläppen från avloppsreningsverken vid Henriksdal och Käppala. Vid nu planerad utbyggnad av Henriksdalsverket avser man att förbättra reningsgraden av fosfor och kväve. Vi finner det anmärkningsvärt och mycket olämpligt att man inte avser att förbättra reningsgraden vad gäller läkemedel och liknande kemikalier.

Det är mycket viktigt att se till så att inte båtbottenfärger med tributyltenn (TBT) används.

Åtgärdsprogram för Sandasjön och Nackas fjärdar

Refererande till åtgärdsprogram för Nackas och Värmdös fjärdar.

Skyddet av dricksvattentäckten Sandasjön är särskilt väsentligt.

Det är mycket viktigt att se till så att inte båtbottenfärger med tributyltenn (TBT) används.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande


Detta remissvar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/vattenkvalitet.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se