Dnr 511-39835-2012
Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-05-06Länsstyrelsen i Stocholms län
Box 22067
104 22  Stockholm

För kännedom:
Miljö och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun,   131 81   Nacka


Yttrande över förslag till utvidgat strandskydd i Nacka kommun.

Större delen av Nacka obebyggda stränder har idag utvidgat strandskydd till 300 m. Vi finner det väsentligt att dessa stränder även i fortsättningen får utvidgat strandskydd till 300 m. Samtliga dessa områden har höga naturvärden och är viktiga för rekreation och friluftsliv.

Vi anser att det är viktigt att behålla det utvidgade strandskyddet för det område kring Drevinge där det föreslås upphävt. Området är viktigt för friluftsliv och för flora och fauna. Eftersom detta är en förkastningsbrant har man från större delen av området tydlig strandkänsla med utsikt över Lännerstasundet.

Vidare anser vi att det är väsentligt att strandskyddet utvidgas till 300 m i Ryssbergen, dock längst till motorvägen, väg 222. Ryssbergen är ett mycket viktigt naturområde med höga naturvärden, det betecknas som Stockholms närmaste urskog. Det finns förslag om att göra (del av) Ryssbergen till naturreservat. Ryssbergen har mycket höga naturvärden, är registrerad nyckelbiotop och ett viktigt rekreationsområde.

Även med Ryssbergen sammanhängande inre delen av Svindersviken och Henriksdalsberget har mycket höga biologiska värden, naturvärden och utgör ett viktigt rekreationsområde, och bör därför definitivt erhålla utvidgat strandskydd fram till motorväg och bebyggelse.

Vi tycker att det utvidgade strandskyddet bör kvarstå i det område vid Kils gård där det föreslås upphävt, endast på de områden som nu är villatomter, vägar etc. är det rimligt att upphäva det utökade strandskyddet.

Vi tillstyker den föreslagna utvidningen av strandskyddet för inre Erstavikens vattenområde.

Vi anser att utvidgat strandskydd bör gälla utefter Ältaån, delen norr om Brotorp har öppna vattenytor, som är att betrakta som en del av natura-2000-klassade Söderbysjön. Dessa öppna vattenytor framgår bl a av Länsstyrelsens kartor för detta förslag om utvidgat strandskydd. Ända in på 1900-talets början var området ner mot Brotorp sjö. Strandområdena är synnerligen viktiga för flora, fauna och rörligt friluftsliv.

Det vore önskvärt att utvidgat strandskydd gällde även i Stockholms stads del av Nackareservatet och vid Stockholmsdelen av Ältasjön.

Vid Neglingeviken bör naturmarken ha ett utökat strandskydd, detta område ingår ju i Tattby naturreservat och är ett viktigt rekreationsområde med rik flora.

Vi har funnit materialet mycket svårtolkat, det krävs ett mycket omsorgsfullt studium av kartmaterialet för att kunna avgöra hur förslaget skiljer sig från nu gällande strandskydd. Det hade varit rimligt att även inkludera ett dokument som beskriver skillnaden mellan gällande och föreslaget utvidgat strandskydd.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/utvidgatstrandskydd.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se