Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2015-12-08

Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se


Yttrande över förslag till bygglov för tredje Nackamasten, B2012-0207.


SBS Discovery Radio som idag sänder från Nacka Forum har ansökt om att bygga en tredje Nackamast, 150 meter hög med stag i tre riktningar fästa 50, 75 och 100 meter från masten. Man vill röja skogen runt stagen och bygga en väg fram till masten.


Ny mast behövs ej, de två existerande räcker

Vi anser det helt orimligt att uppföra en 150 meter hög "tredje Nackamast" och en väg genom obanad terräng fram till den, det går att montera ytterligare sändare i någon av de båda existerande Nackamasterna. Att detta är möjligt framgår klart av synpunkterna från Terracom som äger dessa i deras svar av 2012-11-27 på en tidigare föreslagen placering av ny mast. Detta svar ligger på Nacka kommuns webb under handlingar för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-11-12.


Strandskydd

På den föreslagna platsen råder strandskydd, både där masten föreslås och där vägen skulle dras fram genom obanad terräng. Länsstyrelsen har beslutat, senast fastställt 2014-01-22, att ett utvidgat strandskydd på 300 meter från Övre Järlasjön gäller här. Vi motsätter oss att strandskyddet upphävs både vad gäller bygge av mast och väg.


Bristande ansökan

I ansökan finns en ritning kallad SITUATIONSPLAN som enligt uppgift på den ska vara i skala 1:1000 vid utskrift i A3-format. De höjdkurvor som förekommer där stämmer emellertid inte alls med kartskalan, de är däremot i skala ungefär 1:230 och överensstämmer då med de kurvor som ges av webbkarta.nacka.se där höjdkurvor framträder endast i de två största förstoringarna. På samma ritning anges även en väg i situationsplanens vänsterkant. I höjdkurvornas skala finns emellertid inte någon väg på platsen, i skala 1:1000 överensstämmer däremot avståndet mellan mast och väg med en väg som anges på webbkartan.

Denna situationsplan ger således en mycket förvirrande och helt felaktig beskrivning över den föreslagna placeringen av masten. En ansökan på ett så felaktigt underlag bör inte kunna godkännas.

På grund av detta bristande underlag är det omöjligt att kunna se vilken sträckning den väg som föreslås byggas till masten avses följa.

Det framgår inte heller av ansökan hur man tänkt sig att dra fram elförsöjning till platsen för masten.


På situationsplanen antyds även var stagen till masten är tänkta att placeras. Även här ger den felaktiga situationsplanen ett helt felaktigt intryck av var dessa skulle placeras. På grund av den felaktiga situationsplanen framgår det inte alls av ansökan att en del fästpunkter för stag kommer att hamna ute i ett kärr.

Med tanke på att den föreslagna platsen är belägen 450 m från bebodda hus i Fannydal, 900 m från Storängens station och 1000 m från Duvnäs station hade det varit rimligt att visa hur masten skulle komma att te sig från några närbelägna punkter snarare än från en plats vid Sicklavägen där masten inte skulle synas.

I ansökan finns ingen uppgift om sändarens uteffekt och den radiotekniska utbredningen av radiovågorna. Aktuell exponering av allmänheten borde ha redovisats i ansökan tillsammans med övrig information om anläggningen.

Avser man att stängsla in platsen?

Ansökan måste betraktas som felaktig och ofullständig och avvisas.


Bristande information från Nacka kommun

Nacka kommuns webb har en särskild plats för ansökningar om bygglov för master och torn under adress http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/bygglov/Sidor/master.aspx .

Där står för närvarande:
"Master
Här redovisas de ansökningar om bygglov för master och torn i Nacka som just nu handläggs av kommunen." följt av ett ärende om ett 24 meter högt mobiltorn på Boo IP som redovisas med handlingar på webben.

Kommunen hade en sida om 3 G-utbyggnaden och bygglov under adress http://www.nacka.se/3G-anlaggningar som togs bort nyligen. Där stod:

"Medborgarnas rätt att påverka

  • Kommunen informerar allmänheten om nya ansökningar genom kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och information på nacka.se innan bygglov tas upp till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Alla som anser sig berörda får därmed möjlighet att yttra sig. Yttrandena redovisas för nämnden."

För den aktuella 150 m höga masten har ingen information givits på kommunens webbsidor och ingen kungörelse har införts i Dagens Nyheter. För övriga (lägre) master och torn har dessas höjd redovisats i kungörelser. Informationen om detta förslag har således varit undermålig. Vi uppfattar det som att Nacka kommun avsiktligt velat undanhålla information till allmänheten om detta ärende.

Som jämförelse har såvitt känt alla betydligt mindre master och torn alltid kungjorts i Dagens Nyheter under det senaste decenniet. Även när det gällt att föreslå en förnyad placering av torn inom Skuru IP och inom Boo IP har detta på nytt både kungjorts i DN och information om föreslagen placering lagts upp på kommunens webbsidor.


Strider mot översiktsplanen och riksintresse

Området är ett av de största sammanhängande grönområdena i Stockholms närhet, innehåller höga naturvärden och är av riksintresse för friluftslivet. Enligt Nackas översiktsplan är det tänkt att inte exploateras utan bevaras för rörligt friluftsliv och biologisk mångfald. Sammanhängande områden bör bevaras som strövområden och för orientering. Området kan på sikt vara aktuellt med bildande av natur- och kulturreservat.

Masten, vägen och det farliga område med bl a risk för fallande is och snö som uppstår skulle innebära ett för friluftsliv och natur allvarligt intrång.


Antal master och torn bör begränsas

Nacka Miljövårdsråd anser som tidigare att antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn utnyttjas.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör få ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark.Sammanfattning

  • Nacka Miljövårdsråd avvisar bestämt föreslagen mast och väg.

  • Vi motsätter oss upphävande av strandskyddet för detta byggprojekt.

  • Ansökan är undermålig och kan därför inte godkännas.

  • Kommunen har inte kungjort detta förslag på ett acceptabelt sätt, allmänhetens möjligheter att påverka har kraftigt begränsats.

För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/tredjenackamasten.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se