Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.aman.pp.se/nmr .
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2003-09-01

Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsenheten
Box 22056
104 22   Stockholm
Fax: 7855282
Kopia för kännedom till:   Nacka kommun


Remissvar angående "Aldrig långt till Naturen : Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen"


Nacka Miljövårdsråd välkomnar förslaget om att ge fler områden i Storstockholm skydd som naturreservat.

Det är viktigt att inte endast "vild" skog sparas utan även de små områden gammal kulturmark som ofta finns i anslutning till grönområdena. Dessa områden måste skötas så att karaktären av kulturmark bevaras. Det är viktigt att beakta både mindre naturområden och spridningskorridorer för djur och växter. Det gäller även de områden som inte föreslås bli naturreservat - även de bör bevaras och skötas.

Erstavik (område 18) bör ges status som ett naturreservat. Områdesbestämmelserna för området bör dock tillåta att ett hänsynsfullt jordbruk och skogsbruk (utan stora kalhyggen och med stor andel gammal skog) får förekomma i nuvarande omfattning.

Givetvis utgör området kring Gungviken-Sågtorp norr om Satsjöbadsleden en del av Erstavik och bör ingå i naturreservat Erstavik. Området är (förutom villatomter vid Sågtorp som kan exkluderas från reservatet) naturområde enligt gällande översiktsplan.

Det är mycket beklagligt att förbindelsen mellan Erstavik och reservatet kring Alby i praktiken täppts till så att Tyresökilen skurits av. Det är viktigt att arbeta på att en spridningskorridor för växter och djur kan erhållas här i största möjliga utsträckning. Spridningskorridoren mot Skogsö naturreservat bör skyddas, naturmark i gällande översiktsplan.

Nackareservatet (19) bör ges status som naturreservat tilsammans med angränsande mindre områden i Stockholm (44). Här bör dock även området kring Hammarbybacken och kilen in mot Gullmarsplan ingå. Området bör i möjligaste mån knytas ihop med Årstaskogen (42).

Vi är positiva till att Flatenområdet (45) blir naturreservat men vi anser att även skogsområdet mittemot Flatenbadets entré mellan Flatenvägen och Tyresöleden (väg 229) bör ingå i reservatet.

I samband med att Tattby naturvårdsområde utökas och görs om till naturreservat (27) bör givetvis inte bara en utvidgning göras åt öster med slalombacken utan även det obebyggda området kring Kvarnstugevägen bör ingå. Detta har kommunen redan föreslagit i sin pågående remiss.

Svärdsö (24) bör göras till natureservat. Området är viktigt för rekreation och bad.

Vi tillstyrker att Nyckelvikområdet utökas med marken vid Duvnäs utskog (område 20) i enlighet med förslaget.

Det är viktigt att Skarpnäs naturresrvat (21) nu äntligen kommer till stånd efter lång planering.

Det natursköna området kring Abborrträsk (23) skall naturligtvis ges status som naturreservat.

Det är viktigt att bevara den återstående skogen vid Tollare (25) som naturreservat.

De mindre naturreservaten Gärdesudden (22) och Trollsjön (26) bör upprättas enligt förslaget.

Vidare anser vi att skogen kring Långsjön på Sicklaön i Nacka bör få status som naturreservat. Långsjön är en unik och omtyckt badsjö, och skogen utgör ett viktigt rekreationsområde. Naturmark i gällande översiktsplan.

Dessutom bör bergen norr om Värmdöleden mellan Svindersvik och Vikdalen, "Ryssbergen" eller "Ryssbacken" göras till naturreservat. Naturmark i gällande översiktsplan.

Det existerande naturreservatet Velamsund bör utökas mot sydväst. Området bör kompletteras dels med området väster om Velamsundsvägen, norr om Värmdövägen samt med området kring Kummelnäsvägen öster om Sågsjön.

Man bör även ge Skuruparken (sydväst om Skurubron) som idag delvis hyser ett kolonistugeområde ett skydd så att den bevaras som rekreationsområde och inte kan exploateras med bostäder av mer permanent natur. En begränsad bebyggelse mot Saltängen och Skuru skola kan tillåtas. Resten av området bör bli naturreservat. I en uppgörelse med markägaren bör ingå att markägaren rensar upp området och anlägger promenadvägar. De områden som sedan gammalt är öppna bör bevaras öppna. Kolonistugorna bör betraktas som en tillgång för området.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman,   ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/tatortsnara.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se