Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-04-27
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2009/271 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka


Remissvar från Nacka Miljövårdsråd avs. program för sydöstra Boo, Nacka kommun


Stockholmsregionens snabba expansion har lett till bostadsbrist vilket i sin tur fått till följd att sommarstugor i regionens omgivning kommit att i större grad blivit permanentbostäder. Det är svårt och kanske inte heller önskvärt att göra något åt detta, men de genom permanentningarna uppkomna problemen med vatten, avlopp, allmanna kommunikationer, skolor m.m. måste av kommunala myndigheter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. För Nackas del har nu turen kommit till sydöstra Boo.

Det programförslag som presenteras gör på det hela taget ett förnuftigt intryck även om det saknas viktiga punkter. Vår förening vill här trycka på dessa saker, några av mer allmän karaktär.

Kommundelen Boo har under en fyrtioårsperiod varit utsatt för en systematisk förtätning och resultatet är inte alltid varit helt upplyftande. De uppkomna bomiljöerna är oftast överexploaterade och disharmoniska. Sommarstugor har blivit kvar men tillåtits byggas ut på alla ledder till rent groteska skapelser. På avstyckade tomter har för stora hus byggts på för små tomter. Alldeles för många fastigheter har försetts med garage nästen lika stora till ytan som huvudbyggnaden. Kommundelen söder om motorvägen saknar grönområden. Behovet av "dagis" och skolor verkar ibland komma som en överraskning.

Kort sagt: Att omvandla ett sommarstugeområde till ett fullvärdigt villaområde verkar vara ett företag som ställer betydande krav på myndigheterna.

Nu har turen kommit till sydöstra Boo och det vore bra om omvandlingen från sommarstugeområde till prydlig villaförort kunde få ske lite mer genomtänkt och långsiktigt. Området upptar nästan en tredjedel av Boo och avsaknaden av grönområden i kommundelen Boo:s södra delar som helhet måste ses som ett allvarligt problem Nacka Miljövårdsråd vill nu framhålla följande saker som vi tycker är viktiga för det fortsatta arbetet med sydöstra Boo:

  1. Bebyggelsen som blir synlig från Baggensfjärden får på inga villkor tillåtas expandera.
  2. Det är angeläget att den planerade strandpromenaden kommer till stånd eftersom det blir det "strövområde" som kommer att stå tillbuds för området. Samtidigt är det viktigt att botten och vassarna utmed stranden lämnas ifred. Denna biotop är viktig som lekplats för fisk m.m.
  3. Vi tror inte att områdets grönområden är inventerade på att fullgott sätt. Detta måste göras för att kunna bedöma hur marken skall användas. Grönytor måste behållas som lekplats för barn och som "lungor" i området, framför allt runt flerbostadshus och radhus. I detta sammanhang måste planerade "dagisars" behov av naturmark beaktas.
  4. Planerade radhusområden måste förses med bilparkeringsytor åtskilda från husen, d.v.s. personbilar skall inte få parkeras på uppfarten till husen. Många hushåll har i dag två bilar och om inte parkeringsfrågan löses från början kan det bli helt kaotiska förhållanden. (Exempel på detta är Tunvägen, ävenledes i Boo).
  5. Det är viktigt att trafikmiljön runt skolor och dagis blir så bra som möjligt. Beakta att många föräldrar numera kör sina barn till dessa och att det behövs stoppytor för av- och påstigning.
  6. Med tanke på trafiksituationen i Nacka så måste en uppgörelse med SL komma till stånd som garanterar fullgoda bussförbindelser mot Stockholm, samt även till lokala köpcentra.
  7. Vad gäller den tillkommande villabebyggelsen så vill Nacka Miljövårdsråd se en betydande "estetisk uppstramning". Tillbyggnader på sommarstugor kan inte få se ut hur som helst.
    Nybyggnation med dagens krav på boytor kräver stora tomter - minimum 1200 kvadratmeter, och detta måste uppfattas som ett absolut minimum. Med så stora tomter kan ett område tåla en och annan stillös skapelse. Vid sidan av huvudbyggnaden bör garage och uthus förutom s.k. friggebodar inte tillåtas.
  8. Vi förväntar oss att sprängning av berg i dagen undviks samt att öppna diken inte kulverteras. Eventuella kärr, sumpmark eller smärre vattensamlingar bör inte dikar ut enär de är viktiga biotoper för många djur och växter. Asfaltering av parkeringsytor och mindre vägar bör undvikas med tanke på föroreningsrisken av dagvatten.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/sydostraboo.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se