Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-11-16


Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen
Box 8314
104 20  Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Kopia:     Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, miljoenheten@nacka.se

Remissvar angående detaljplan för Sickla reningsverk, S-DP/S-TDp 2015-19089-54

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna och önskar framföra synpunkter.

Tilluftstornet

Vi är oroade för att det tillufttorn som skall byggas i skidbacken och vad vi förstår kräver att delar av backens existerande fyllning först måste avlägsnas vilket kan orsaka störningar för bl.a. sport och friluftsliv.

Kontorsbyggnaden

Kontorsbyggnaden bör utformas med dov kulör.

Ledning mot Henriksdalsverket

Det antyds i en karta att en ytterligare ledning från Sickla reningsverk till Henriksdals reningsverk behöver anläggas men vi saknar och efterlyser närmare information om hur denna ska dras och hur den kan komma att påverka annan verksamhet.

Sprängning

Med tanke på personer som vistas i området och närliggande bostäder är det givetvis viktigt att alla sprängningar sker med försiktighet så att problemen med skakningar och sprickbildningar minimeras.

Transporter

Vi är oroade över att de stora mängder stenmassor som måste transporteras bort under anläggningsarbetet förorsakar störningar.

Lukt

Det är viktigt att anläggningen utformas så att risken för spridning av lukt minimeras.

Breddning

Planbeskrivningen bör förtydligas med var och hur det nytillkomna avloppsvattnet bräddas, i de fall bräddning blir aktuellt. Även beräknade volymer bör anges. Bräddning bör minimeras. Vi anser att bräddning i Sickla sjö eller Hammarby sjö är oacceptabel.

Reningen

Vi ser positivt på att man avser att öka reningsgraden för kväve och fosfor. Vi anser emellertid att det är av största vikt att även förbättra reningsgraden av läkemedel och andra miljögifter, det förefaller som att man även fortsättningsvis avser att släppa ut ungefär hälften av dessa i Saltsjön till men för fisk och andra organismer, inklusive slutligen människor.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman, ordförande

Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/sicklareningsverk.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
http://www.nackamiljo.se