Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2017-09-19

Till:     Exploateringsenheten
Projekt Mötesplats Nacka
KFKS 2016/783
131 81  Nacka
motesplatsnacka@nacka.se

Kopia:     Länsstyrelsen, Stockholms län,
  stockholm@lansstyrelsen.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Trafikenheten, Nacka, trafik@nacka.se
Natur- och trafiknämnden, Nacka kommun,
  registrator@nacka.se
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka,
  registrator.plan@nacka.se


Remissvar angående "Mötesplats Nacka" med överdäckning och bussterminal

Nacka Miljövårdsråds remissvar till "Mötesplats Nacka" på http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/motesplats-nacka/ .


Sammanfattning

  • Överdäckningen är en mycket kostsam operation som medför synnerligen omfattande störningar under byggtiden.

  • Den föreslagna utbyggnaden av den så kallade "Trafikplats Kvarnholmen" mellan Ryssbergen och Nacka gymnasium är tänkt att använda en tunnel avsedd för gång- och cykeltrafik under motorvägen som är otillräcklig för ändamålet.

  • Den planerade trafikplatsen skulle genom att man tar bort möjligheten för gående och cyklande att passera motorvägen skapa en barriär som allvarligt hindra möjligheten att ta sig ut mot Ryssbergen, kallad Stockholms närmaste urskog.

  • Att placera två rondeller på motorvägen Saltsjöbadsleden för att åstadkomma anslutning mot Jarlaberg i trafikplats Skvaltan är en mycket olämplig och trafikfarlig åtgärd som inte bör genomföras.

  • Det samrådsunderlag av 2017-08-29 som föreligger är ett mycket ofullständigt underlag och är närmast obegripligt utan att även studera "Förstudie bussterminal och överdäckning i Nacka stad" samt "Åtgärdsstudie samordnad trafikplanering i centrala Nacka" av 2016-03-08.

  • Övergripande alternativ A enligt åtgärdsstudien där man behåller Trafikplats Nacka och avstår från ytterligare motorvägsanslutningar rekommenderas av Nacka Miljövårdsråd.

  • Allt talar för att den aktuella planen medför betydande miljöpåverkan. Det är ju fråga om motorväg i delvis ny sträckning med överdäckning och nya trafikplatser.


Allmänt

Det är rimligt att detaljplane- och vägplaneprocesserna koordineras och baseras på ett gemensamt underlag. En seriös behandling av viktiga miljö- och säkerhetsfrågor saknas dock.

Vissa miljöfrågor nämns men många kommer att behandlas senare i processen. Den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram får sämre kvalitet om underlaget har stora luckor.

Mötesplatsen är ett högriskprojekt både på kort och lång sikt samt både ekonomiskt- och miljömässigt. Det mesta behöver koordineras och bil, kollektivtrafik och byggtrafik ska fungera under de olika utbyggnadsetapperna. Förutom att drabbas av "Slusseneländet" är risken stor för att Nacka-Värmdöborna samtidigt drabbas av trafikstörningar från ombygget av Värmdöleden.

Gällande översiktsplan dvs den kommunomfattande med sina fördjupningar har inte behandlat det aktuella planområdet på det sätt som föreslås nu. Olika delbeslut tas oftast utan samråd med nackaborna. Strukturplanen som har oklar status avses uppdateras kontinuerligt men har aldrig varit på samråd. Gällande översiktsplan visar trafikplats Nacka.

Det material som nu remitterats går inte att förstå utan att ha läst flera andra plandokument som behandlar väglösningar t-banestation och bussterminal.

Planområdets avgränsning är oklar. Syftet med planen uppfylls inte med det som föreslås inom planområdet. Hela Kvarnholmens trafikplats ingår inte. Den vägplan som finns för ramperna västerut har inte som felaktigt redovisas redan börjat genomföras. Vägplanen ifråga är beroende av cirkulationsplatser som inte har stöd i detaljplan. Säkerhetsfrågor mm som inte behandlades i den vägplaneprocessen är inte lösta för denna trafikplats som nu avses få en mer omfattande roll när Nacka trafikplats tas bort. Trafikverket har fört nackaborna bakom ljuset genom att fortsätta att behandla trafikplatsen som halv och för anslutning av främst den begränsade Kvarnholmstrafiken.

Vägsystemet och bil- och busstrafiken i systemet beskrivs inte. De trafikplatser som planeras ligger långt från Forum och mycket trafik tillkommer på vägnätet mellan Järlahöjden och Skvaltan. Griffelvägen och Norra gatan i väster och Skönviksvägen och Skvaltans väg i öster kommer att få mycket stora trafikmängder som kommer att påverka livsmiljön negativt i kommande intilliggande bostadskvarter och skolor. Varför nämns inte detta redan i sammanfattningen?

Det är angeläget att ta fram underlag om den lokala busstrafikens möjliga linjedragningar och hållplatser, alla angör ju dessutom inte bussterminalen.

En överdäckning på 300 meter minskar marginellt Värmdöledens barriäreffekt. Värmdöleden med parallellvägar fortsätter att vara en barriär och störningskälla och motorvägsmiljö som rimmar illa med de stadsbyggnadsprinciper som kommunen formulerat. Det är bra med en park på däcket men den blir en liten avskuren plätt mellan Vikdalsvägen och Jarlabergsvägens förlängning. Dessutom vill kommunen hålla öppet för viss lägre bebyggelse på överdäckningen. Tunnelmynningarna bör studeras noga samt slänter och bullerskydd längs motorvägen.

De cirkulationsplatser som planeras på Saltsjöbadsleden behöver studeras ytterligare då de utgör en stor trafiksäkerhetsrisk. Hastighetsbegränsning på Värmdöleden behöver analyseras både utifrån buller- och trafiksäkerhetsfrågorna.

Det är bra att kommunen tagit fram underlag om spridningsmöjligheter för ek respektive tallevande arter. Varför hänvisas inte till det material om ekosystemtjänster som kommunen tagit fram? Det fattas exempelvis beskrivning av Ryssbergens värde som urskog och därmed mörkas konsekvenserna av trafikplatsens utbyggnad. Miljömålet levande skogar är hotat.

En viktig fråga som inte beskrivs är gång- och cykelvägar och hur dessa binder ihop bebyggelseområdena och grönområdena. Gång- och cykelpassagen under Värmdöleden tas exempelvis bort vid Järlahöjden för att ge plats till biltrafiken. En ny passage ska naturligtvis byggas innan den existerande slopas. Tidigare var passagen mot Ryssbergen avstängd i flera år - en skandal som inte får upprepas. När Nacka bygger stad ska inte fler barriärer skapas utan färre!

De svåra grundförhållandena i vissa delar av planområdet behöver beaktas bättre.

Dagvattenfrågan måste studeras, mer hårdgjord yta ger ökad översvämningsrisk, bl.a. i överdäckningen som ligger i en av motorvägens lågpunkter. Effekten av ett 30-årsregn måste studeras.


Bussterminalen

En bussterminal bör byggas i anslutning till tunnelbanestation Nacka centrum. Vidare är det viktigt att, som nu, ha hållplatser för motorvägsbussarna. Det framgår inte vilka vägar bussarna kommer att ta ut och in i bussterminalen.


Överdäckning

Överdäckningen är en mycket kostsam åtgärd som medför mycket omfattande störningar under byggtiden, se sidor 30-31 i förstudie bussterminal och övedäckning där åtta skisser visar provisoriska trafiklösingar i olika skeden av en minst sex år lång byggperiod. Det finns skäl att ifrågasätta om det är värt kostnaden och besväret.


Övergripande Trafiklösning

I "Åtgärdsstudie samordnad trafikplanering i centrala Nacka" ges på sidan 23 fyra olika övergripande trafiklösningar. Vi rekommenderar alternativ A där man behåller anslutningar västerut i Nacka trafikplas närmast Forum, inte ändrar i Trafikplats Svaltan (Värmdöleden/ Saltsjöbadsleden) och inga östliga anslutningar vid Ryssbergen.


Trafikplats Skvaltan

Att placera rondeller i en motorväg (Saltsjöbadsleden) anser vi vara synnerligen olämpligt. Det skulle troligen leda till att en del höga fordon (t ex petroleumtransporter till eller från Bergs oljehamn) välter när de kommer in i rondellen. Bilister från Stockholmshållet på besök i Fisksätra eller Saltsjöbaden ser en sammanhängande motorväg till Fisksätra, när de är på återväg är det risk att de räknar de med att de kan köra på i hög fart och reagerar försent på varningar och riskerar att komma in i rondellerna i alldeles för hög fart.


Trafikplatsen mellan Ryssbergen och Nacka gymnasium (kallad "trafikplats Kvarnholmen")


Tillgängligheten till Ryssbergen har stängts och fortsätter att försvåras kraftigt

Under byggtiden för den existerande förbindelsen har man hindrat all gångtrafik från Vikdalen/Nacka Strand (dvs österifrån) samt även söderifrån (Nacka Gymnasium mm) genom vägporten som är den före detta gång- och cykelporten som tjänat som entré mot Ryssbergen. I området nordväst om den nya vägporten ska Trafikverkets påfartsramp mot väster/Stockholm byggas med nytt etableringsområde nordöst om vägporten. Dessa ingrepp kommer att i nordväst helt stänga den historiska väg som ordnats för luftförsvaret under 2:a världskriget samt i nordöst stänga den nybyggda gångstig som börjar vid gränsen till arbetsområdet.

Allemansrätten har satts ur spel under en lång tid och nu förlängs detta utan att genomförbara åtgärder på kort och lång sikt presenteras. Vägtrafiken är hela tiden överordnad möjligheten att röra sig till fots och med cykel i området.

Det finns anledning att påminna om 2 kap 15 § 4 st regeringsformen: "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten...". En förbättring av Trafikverkets och kommunens hantering av gång- och cykeltrafiken mot Ryssbergen krävs. Dessa frågor har getts för liten vikt.


Vägporten klarar inte trafiken

Vägporten är mycket trång. Den är ombyggd för vägtrafik med en krokig hylla för gång- och cykeltrafik. Nacka Miljövårdsråd har påpekat de olycksrisker detta innebär för olika trafikslag. Stora fordon får problem här vid möten och ramperna ökar dessa risker. Gång- och cykelbanan har byggts otrygg med obefintlig genomsikt. En teknikbod på norra sidan skymmer ytterligare sikten. Olycksrisken för dessa trafikanter är också mycket stor.

Nacka Miljövårdsråd konstaterar att gång och cykel är trafikslag som inte prioriteras i planeringen i strid mot miljömål och principer för tillgänglighet. Trafikplatser ska naturligtvis inte innebära att så stora negativa konsekvenser för livsmiljön i Nacka stad som aktuell plan innebär. Ramperna västerut är bara början på en mycket lång byggprocess på platsen.


Risker ökar med ökad trafik i trafikplatsen

Värmdöleden är primärled för farligt gods. Den planerade avfarten och påfarten får en utökad roll även för farligt gods och nytt beslutsunderlag som behandlar risker behövs. Nacka kommun anger följande: Riskhanteringsprocessen bör generellt ske löpande genom hela planprocessen, risk- och säkerhetsaspekter ska beaktas redan i tidiga planeringsskeden. I det fortsatta planarbetet bör en riskbedömning tas fram. Riskbedömningar används som beslutsunderlag avseende var bebyggelse kan lokaliseras, vilken markanvändning som är lämplig samt vilka eventuella säkerhetsåtgärder som krävs. Övriga delar av tänkt trafikplats samt parallellvägar i kommunens huvudvägnät påverkas också av risker som behöver hanteras.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande finns som http://www.nackamiljo.se/samrmotesplatsnacka.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se