Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se .
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-11-26Enheten för naturvård
Länsstyrelsen Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Kopia:   Kommunstyrelsen, Nacka kommun, 131 81  Nacka
registrator@nacka.se
Yttrande över Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet, 100-1588-2013


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av remissmaterialet och yttrar sig om ärenden som berör Nacka med omgivning.

Vi tillstyker att Flatenområdet inkluderas i området som nu kommer att kallas Nacka-Erstavik-Flaten, men tycker att det vore önsvärt att sambandet mellan Flatenområdet och Nackareservatet stärks. En spridningskorridor från Flaten via Skrubbatriangeln, Hedvigslund och grusgrupen vid Älta har funnits, men är tyvärr på väg att försvinna p.g.a. ny bebyggelse.

Vidare är det beklagligt att sambandet mellan Erstavik och Tyrestaområdet via Alby naturresetvat som nu föreslås ingå i område Tyresta-Åva-Gålö numer är så svagt, det borde förstärkas.

Vidare anser vi att område Nacka-Erstavik-Flaten i norr bör gå upp till motorvägen (Saltsjöbadsleden) och det område närmast Solsidan som nu ingår fortsatt bör ingå, undantagandes bebyggt område. Vidare bör området i söder mot Tyresö inte naggas i kanten utan behålla nuvarande gräns.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/riksintressefriluft.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se