Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-11-05Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2014/79-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö, avseende 3 parkeringsytor (inom delar av fastigheten Älgö 4:7 och delar av fastigheten Solsidan 2:25, Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun


Nacka Miljövårdsråd är positivt till, att man försöker lösa parkeringsfrågorna för boende och besökare till Gåsö samt besökare till Älgö.

Nacka Miljövårdsråd instämmer i bedömningen att dagens parkeringssituation utgör "olägenheter av stor allmän vikt", varför vi anser att en planändring under nuvarande detaljplans genomförandetid är motiverad dessa frågor.

Vi anser dock, att en mer genomgripande lösning borde göras snarast, så att de flesta Älgö- och Gåsöbor blir nöjda.

Förslagen för Torskholmsparkeringen och Kyrksundsparkeringen har vi inga invändningar mot.

Förslaget för ändring av Ekholmsparkeringen, tycker vi dock inte är en optimal lösniong. Dels är ju parkeringen idag avsedd för lokaler för föreningsverksamhet, men framförallt tycker vi, att avståndet till "gåsöbryggorna" vid Älgö gård är alldeles för långt. Vid den s.k. Marenparkeringen torde flera parkeringsplatser kunna arrangeras och vid Älgö gård finns outnyttjad mark, som enl. vårt tycke skulle lämpa sig mycket väl som parkering för båtfarare till Gåsö.

Vid "gåsöbryggorna" måste tillräckliga hårdgjorda ytor för på- och avlastning iordningställas.

Det har diskuterats om fördelning av kostnader mellan Älgö- och Gåsöbor, men vi anser, att sådana aspekter inte får påverka besluten av parkeringslösningarna. Kostnader måste ju senare kunna fördelas på ett rättvist sätt mellan boende.

Vi anser också, att något fler allmänna parkeringsplatser än i planändringsförslaget bör kunna etableras.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/parkeringalgo.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se