Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-01-14
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2009/574 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   NackaRemissvar avseende förslag till detaljplan för Nobelberget, Sicklaön 83:33, Nacka kommun.


Nacka Miljövårdsråd är starkt kritiskt mot bostäder på denna plats. Området är i dag ett industriområde omgivet av stora trafikleder. Det ligger dock tätt inpå Stockholms stad, där det för närvarande råder bostadsbrist, och är därför ett attraktivt exploateringsområde.

När det moderna Sverige byggdes upp mellan 1930 och 1965 hade politikerna och stadsplanerarna höga ambitioner på: ljus och luft, lekplatser med ibland stora plaskdammar, parker, och "orörd" natur - vad man missade, åtminstone före kriget, var dessvärre ofta bilparkeringsplatser.

Vad gäller denna plan finns uppenbarligen inga sociala eller andra ambitioner alls, här gäller att få in så många boende (skattebetalande) som möjligt. Det saknas bollplan, det saknas skola, det saknas grönområden, många lägenheter kommer att i stor utsträckning sakna solljus, området är bullerstört.

Området beskrivs dock som vanligt i sådana här sammanhang i smickrande ordalag vad gäller kommunikationer, natur, kultur, miljö och inte minst service - verkligheten är väl att området egentligen är en stor trafikrondell. Som information kan också nämnas att ett ventilationstorn för Österleden (om den nu kommer till förverkligande) kommer att stå alldeles bredvid ett av husen.

Risken finns att det blir ett problemområde på samma sätt som Henriksdalberget blev. Det enda värdet området har är närheten till stan (Stockholm).

Som uppväxtmiljö för barn och ungdomar verkar det hela rent ut sagt förfärligt.

Vår uppfattning är kort sagt att platsen inte lämpar sig för bostäder. Om exploteringsgraden halveras genom att hushöjden reduceras till hälften kommer platsen att vara nästan lika tvivelaktig som bomiljö, dock inte lika hårdexploaterad.

För att minska områdets isolering och få en större samhörighet med Nacka i övrigt samt för att göra barnens skolväg säkrare skulle Sickla idustriväg kunna göras om till återvändsgata, kanske undantaget ältabussarna / hästhagsbussarna.

Detta oambitiösa spekulationsförslag borde dock inte accepteras, så trångt är det inte i Sverige att vi måste bygga på detta vis.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nobelberget.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se