Nacka 2017-07-25
Nacka Miljövårdsråd

Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se


Yttrande över förslag till bygglov för telemast på f.d. Porsmosseverkets område vid Rensättravägen 34, Kummelnäs, B 2017-000770Antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna och placering på befintliga byggnadsverk.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn, utnyttjas för mobiltelefonisändare.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör ges att uppföra sändare i eller nära bostäder, skolor och förskolor.

Inga tillstånd får ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark, exempelvis vägområden, transformatoranläggningar, och industriområden (långt bort från fasta arbetsplatser).

Vi anser att förslagen till nya mobiltorn är för många och att flertalet av de inkomna ansökningarna måste avslås.

Om det 42 meter höga tornet på f.d. Porsmosseverkets område i Kummelnäs ska få tillstånd är det viktigt att det existerade 36 m höga tornet 130 m NV om föreslagn plats snarast därefter avlägsnas. Den föreslagna platsen är dock inte helt lämplig då den ligger endast 90 m från bebott hus på Rensättravägen och 120 m från bostadshus på Sergelvägen.

Enligt gällande stadsplan 78 utgör delar av den mark tornet är tänkt att placeras på mark som inte får bebyggas.

Vi anser att kommunen inte kungjort detta ärende tillräckligt tydligt då information inte lagts ut på kommunens webb och kungörelse inte varit införd i Dagens Nyheter. I de anvisningar för mobilmaster som gällt från 2002 och praktiserats till 2015 står:

"Medborgarnas rätt att påverka

Inga nya anvisningar har publicerats.

Nacka Miljövårdsråd hade uppskattat att få sig ett ärende av denna typ tillsänt som remiss, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden. Vi önskar att i framtiden få oss tillsända förslag av denna art.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta yttrande ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/mobilporsmosseverk.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se