Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2017-01-04
Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar på Hasseludden 1:75, B2016-1766.


Strider mot detaljplan

Platsen är enligt gällande detaljplan S233 endast avsedd som "Park eller plantering". Någon plats för master, torn, teknikbodar eller liknande finns inte angiven här i gällande detaljplan. Detta torde innebära att det inte är tillåtet att ge bygglov för akuellt torn med teknikbodar.

Ett tidigare fall i Nacka av detta slag finns vid Älgös högsta punkt vid Trappstigen där en mast inte kunde uppföras på mark detaljplanelagd som parkmark så länge denna detaljplan gällde.

Regeringsrätten fann 2002-09-26 i sin dom i mål 6424-2000 att Plan- och bygglagen inte medger att mast för mobiltelefoni får uppföras på mark som är avsatt för parkändamål. Domen innebär att byggnation av mobiltelfoninät på parkmark inte kan anses som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Det framgår inte av ansökan hur man tänkt sig att dra fram elförsöjning till platsen för tornet, inte heller hur man tänker ta sig till platsen vid anläggningsarbetet eller vid senare underhåll. Platsen är ju idag knappast nåbar med fordon och gällande detaljplan torde inte medge ett vägbygge till platsen.


Strider mot riksintressen

Området ligger vid Stockholms inlopp och omfattas av riksintresse för kust och skärgård samt av riksintresse för kulturmiljö.

Platsen är belägen 40 meter över havet och toppen på det 42 m höga tornet skulle således vara på 82 m.ö.h. och synas milsvitt från Stockholms inlopp. Mobiltornet skulle således påtagligt påverka miljön och bör strida både mot riksintresset för kust och skärgård och riksintresset för kulturmiljö.


Behov av ytterligare mobilsändare ej visat

Enligt tillgängliga täckningskartor är mobiltäckningen i området mycket god. En sändare finns 1,1 km SSO om platsen söder om Stenhuggarvägen i Kummelbergets industriområde samt en mast 1,3 km OSO om platsen inom f.d. Porsmosseverkets område.


Stör närboende

Platsen är belägen endast ca 90 meter från närmaste bebodda hus på Hamndalsvägen, 120 m från hus på Hasseluddsvägen och 140 m från hus på Franckes väg.

I ansökan finns ingen uppgift om sändarens uteffekt och den radiotekniska utbredningen av radiovågorna. Aktuell exponering av allmänheten borde ha redovisats i ansökan tillsammans med övrig information om anläggningen.


Bristande information från Nacka kommun

Nacka kommuns webb hade till 2016-06-13 en särskild plats för ansökningar om bygglov för master och torn under adress http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/bygglov/Sidor/master.aspx .

Där stod:
"Master
Här redovisas de ansökningar om bygglov för master och torn i Nacka som just nu handläggs av kommunen." följt av aktuella ärenden, senast om ett 24 meter högt mobiltorn på Boo IP som redovisas med handlingar på webben.

Kommunen hade en sida om 3 G-utbyggnaden och bygglov under adress http://www.nacka.se/3G-anlaggningar som togs bort under 2015. Där stod:

"Medborgarnas rätt att påverka

  • Kommunen informerar allmänheten om nya ansökningar genom kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och information på nacka.se innan bygglov tas upp till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Alla som anser sig berörda får därmed möjlighet att yttra sig. Yttrandena redovisas för nämnden."

För det aktuella mobiltornet har ingen information givits på kommunens webbsidor och ingen kungörelse har införts i Dagens Nyheter. Informationen om detta förslag har således varit undermålig. Vi uppfattar det som att Nacka kommun avsiktligt velat undanhålla information till allmänheten om detta ärende.

Som jämförelse har såvitt känt alla master och torn för mobiltelefoni alltid kungjorts i Dagens Nyheter under decenniet fram till juli 2016. Även när det gällt att föreslå en förnyad placering av torn inom Skuru IP och inom Boo IP har detta på nytt både kungjorts i DN och information om föreslagen placering lagts upp på kommunens webbsidor.

Kungörelsen i Nacka Värmdö Posten publicerades 2016-12-20, endast 15 dagar före sista datum att komma med synpunkter vilket är en alldeles för kort remisstid. Detta dessutom under en period när många är bortresta och Nacka kommun håller stängt under betydande del av remisstiden.


Antal master och torn bör begränsas

Nacka Miljövårdsråd anser som tidigare att antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn utnyttjas.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör få ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark.

Nacka Miljövårdsråd hade uppskattat att få sig ett ärende av denna typ tillsänt som remiss på det sätt som görs för planförslag, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden. Vi önskar att i framtiden få oss tillsända förslag av denna art.För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/mobilhasseludden2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se