Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2016-09-12Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar på Hasseludden 1:75, B2015-2153.


Inom naturreservatsområde

Platsen ligger inom det av Nacka kommunfullmäktige 2015-10-19 beslutade Skarpnäs naturreservat.

Enligt reservatsbeslutet är det bl a förbjudet att uppföra byggnad, mast eller anläggning, anlägga ny ledning i mark, vatten eller luft, gräva, spränga, borra, dika, schakta, utfylla, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, framföra motordrivet fordon annat än på anlagd bilväg.

Att reservatsbeslutet överklagats av ägare till en annan del av reservatet kan inte rimligen tas som ursäkt för att inte följa dessa reservatsbestämmelser. Området är på kommunens webbkarta klassat som ett Natur och friluftsområde.

Det framgår inte av ansökan hur man tänkt sig att dra fram elförsöjning till platsen för tornet, inte heller hur man tänker ta sig till platsen vid anläggningsarbetet eller vid senare underhåll.

Uppenbart är att anläggningen strider mot de av kommunfullmäktige 2015-10-19 beslutade restriktionera för platsen.


Behov av ytterligare mobilsändare ej visat

Enligt tillgängliga täckningskartor är mobiltäckningen i området mycket god. En sändare finns 1 km SSO om platsen söder om Stenhuggarvägen i Kummelbergets industriområde samt en mast 1,3 km öster om platsen inom f.d. Porsmosseverkets område.


Stör närboende

Platsen är belägen endast ca 90 meter från närmaste bebodda hus på Hamndalsvägen och 150 m från hus på Vargdalsvägen.

I ansökan finns ingen uppgift om sändarens uteffekt och den radiotekniska utbredningen av radiovågorna. Aktuell exponering av allmänheten borde ha redovisats i ansökan tillsammans med övrig information om anläggningen.


Strider mot översiktsplanen och riksintresse

Platsen är belägen 50-55 m.ö.h. och toppen på tornet skulle således vara på 80-85 meters höjd och synas milsvitt från Stockholms inlopp.

Området är enligt Nackas översiktsplan ett natur och rekreationsområde som innehåller naturvärden klass 2 och 3 och är inte tänkt att exploateras utan bevaras för rörligt friluftsliv och biologisk mångfald. Området ligger vid Stockholms inlopp som är ett riksintresse för kulturmiljövärden.


Bristande information från Nacka kommun

Nacka kommuns webb hade till 2016-06-13 en särskild plats för ansökningar om bygglov för master och torn under adress http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/bygglov/Sidor/master.aspx .

Där stod:
"Master
Här redovisas de ansökningar om bygglov för master och torn i Nacka som just nu handläggs av kommunen." följt av aktuella ärenden, senast om ett 24 meter högt mobiltorn på Boo IP som redovisas med handlingar på webben.

Kommunen hade en sida om 3 G-utbyggnaden och bygglov under adress http://www.nacka.se/3G-anlaggningar som togs bort under 2015. Där stod:

"Medborgarnas rätt att påverka

  • Kommunen informerar allmänheten om nya ansökningar genom kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och information på nacka.se innan bygglov tas upp till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Alla som anser sig berörda får därmed möjlighet att yttra sig. Yttrandena redovisas för nämnden."

För det aktuella mobiltornet har ingen information givits på kommunens webbsidor och ingen kungörelse har införts i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Informationen om detta förslag har således varit undermålig. Vi uppfattar det som att Nacka kommun avsiktligt velat undanhålla information till allmänheten om detta ärende.

Som jämförelse har såvitt känt alla master och torn för mobiltelefoni alltid kungjorts i Dagens Nyheter under det senaste decenniet. Även när det gällt att föreslå en förnyad placering av torn inom Skuru IP och inom Boo IP har detta på nytt både kungjorts i DN och information om föreslagen placering lagts upp på kommunens webbsidor.

Kungörelsen i Nacka Värmdö Posten publicerades 2016-08-30, endast 13 dagar före sista datum att komma med synpunkter vilket är en alldeles för kort remisstid.


Antal master och torn bör begränsas

Nacka Miljövårdsråd anser som tidigare att antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn utnyttjas.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör få ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark.

Nacka Miljövårdsråd hade uppskattat att få sig ett ärende av denna typ tillsänt som remiss på det sätt som görs för planförslag, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden. Vi önskar att i framtiden få oss tillsända förslag av denna art.För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/mobilhasseludden.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se