Nacka 2019-12-18
Nacka MiljövårdsrådStadsbyggnadsnämnden
Registraturen
Box 8314
104 20  Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.seYttrande över förslag till mobilmast med teknikbod i Flatens naturreservat (2019-11326)


I föreskrifterna för Flatens naturreservat står att "utan kommunens tillstånd är det förbjudet att uppföra byggnad, anläggning eller master. Åtgärden ska följa syftet med naturreservatet." Föreslagen mast och teknikbod är således förbjuden - åtgärden följer ju inte syftet med reservatet.

Syftet med masten förefaller att vara att förbättra mobiltäckning för ett visst telekomföretag i de fastigheter som ligger nära alternativförslag 2 "Kartbild med tidigare försök". Om det finns skäl att förbättra mobilteckningen är det ju i direkt anslutning till dessa bostäder masten bör placeras inte "knuffas ut" i närmaste naturreservat. Skulle det inte tillåtas att placea masten där blir väl slutsatsen att åtgärden inte betraktas som tillräckligt angelägen, området har ju redan mobiltäckning.

För att bygga masten på föreslagen plats skulle man tvingas köra med tung trafik på smala vägar i ett kolonistugeområde och fälla sju träd i ett naturreservat. Detta anser vi att skulle vara synnerligen olämpligt.

Flatens naturreservat används (i likhet med Nackareservatet) flitigt av både Stockholmare och Nackabor. Låt oss bevara naturen i reservaten utan onödiga ingrepp.

Angående mobilmaster anser vi:

Antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna och placering på befintliga byggnadsverk.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn, utnyttjas för mobiltelefonisändare.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör ges att uppföra sändare i eller nära skolor och förskolor.

Inga tillstånd får ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark, exempelvis vägområden, transformatoranläggningar, och industriområden (långt bort från fasta arbetsplatser).

Vi anser att förslagen till nya mobiltorn är för många och att flertalet av de inkomna ansökningarna måste avslås.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman


Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/mobilflatenreservat.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se