Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-05-07
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
MSN 2012/156-003
Planenheten
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se
miljoenheten@nacka.se

För kännedom: Avdelningen för miljö, Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.seKomletterande synpunkter beträffande förslag till lokala miljömål för Nacka kommun

Nacka Miljövårdsråd önskar komplettera våra tidigare synpunkter med en kopletterande synpunkt som gäller Miljömål för Nacka 4.1 Livskraftiga ekosystem i sjöar, vattendrag och längs kust.

Föreslaget etappmål: "Statusen för sjöar och vattendrag får inte försämras och alla ska senast år 2021 ha uppnått minst god ekologisk status...".

Vi har undersökt saken och jämfört med EUs Vattendirektiv och konstaterat att målet är bra formulerat.

Notera att flera av Nackas sjöar, bl a Ältasjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön och delar av Nackas kuster är föreslagna att utpekas som Vattenförekomst enligt EUs vattendirektiv.

För att uppfylla EUs vattendirektiv måste vissa sjöar förbättra sin ekologiska status. T ex måste Ältasjön höjas från måttlig ekologisk status till god ekologisk status. För att åstadkomma detta måste fosforhalten sjunka (med ca 30%) före 2021.

Problemet i förslaget är då inte målformuleringen utan Indikatorerna:
"Andel sjöar utav kommunens referenssjöar med ökade halter av fosfater."

Även om samtliga sjöar i kommunen skulle ha oförändrade halter av fosfater så skulle inte målet uppfyllas, eftersom målet kräver en minskning av fosfathalten i vissa sjöar. Så indikatorn speglar inte målet. Det är som om Nacka kommun inte riktigt vågar ta steget och erkänna att fosfathalterna måste minskas.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Dessa synpunkter ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/lokalamiljomal2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se