Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-04-24
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
MSN 2012/156-003
Planenheten
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

För kännedom: Avdelningen för miljö, Länsstyrelsen Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.seSynpunkter beträffande förslag till lokala miljömål för Nacka kommun

Sammanfattning

Nacka Miljövårdsråd ser positivt på att kommunen påbörjat arbetet med lokala miljömål utifrån de av riksdagen beslutade 16 miljökvalitetsmålen. Det är bra att detta utgår från en regional process där Stockholms läns kommuner deltagit. Tyvärr framgår det inte av materialet varför man begränsat antalet miljömål till 6 av 16 nationella miljökvalitetsmål. Inte heller hur och när samtliga för Nacka kommun relevanta miljökvalitetsmål avses behandlas framgår. En helhetssyn saknas.

En redovisning till olika tidigare dokument och ställningstaganden i kommunen med koppling till miljömål skulle kunna förbättra förståelsen av det kortfattade förslag som nu remitterats.

Nacka kommun behöver höja ambitionen i miljömålsarbetet med tanke på den stora expansion kommunen står inför. I stället för den reaktiva, defensiva attityd som miljömålsförslaget ger uttryck för krävs ett bredare, engagerat och proaktivt arbete.

Den enda information om arbetet med miljömålen utanför kommunens organisation har skett genom ett seminarium i november 2013. Då var Nacka Miljövårdsråd representerat. Huvudsakligen har fyra nämnder och KS varit med i arbetet med lokala miljömål. Vi förutsätter att fler delar av kommunens förvaltning samt organisationer och näringsliv samt skolor får en viktigare roll i arbetet framöver. För att få verksamma redskap i den lokala politiken måste berörda samhällsaktörer engageras.

Nacka Miljövårdsråd önskar få kommande material på remiss.


Nackas sex huvudmål

För varje huvudmål redovisas kunskapsunderlag och miljömålsstatus korfattat. Därefter redovisas två till sex etappmål för respektive huvudmål. För varje etappmål utpekas en eller flera nämnder som är ansvariga och som följer upp dessa med hjälp av bl a indikatorer.

Stukturen följer i stort det som beslutats regionalt. Enligt uppgift för att kunna göra jämförelser mellan länets kommuner. I ett fall har dock "nackaförutsättningarna" påverkat ett huvudmål med etappmål genom att tre av de nationella målen avseende vatten och övergödning kombinerats – "(4) Levande sjöar, vattendrag och hav i balans". Det är bra att detta mål breddats men det är långt ifrån tillräckligt.


Viktiga frågor faller mellan stolarna

De viktiga vattenfrågorna täcks inte i och med att våtmarkerna inte behandlas. Kommunens våtmarker är hotade och de som finns kvar måste fortsättningsvis ge nödvändiga ekotjänster både i anslutning till bebyggda och i obebyggda områden. Österviks träsk har föreslagits fyllas igen för att möjliggöra båtuppläggning. Efter två vändor och insatser av ett flertal konsulter har MSB beslutat avslå. Att ett sådant förslag överhuvud taget kan utvecklas så långt som skett tyder på ett systemfel i dialogen mellan kommunen och Erstavik.

Myllrande våtmarker är ett bortprioriterat miljökvalitetsmål som är kopplat till flera andra mål, förutom vattenmålen också levande skogar (också bortprioriterat) samt ett rikt växt och djurliv.

Grundvatten av god kvalitet är ett annat bortprioriterat miljökvalitetsmål som berör vatten. Med tanke på saltvatteninträngning i brunnar är detta ett område som har stor relevans för Nacka.

En vattenplan knuten till översiktsplanen, som den som Haninge kommun har, skulle vara ett bra redskap bl a med tanke på vattendirektivet. Vissa kunskapsunderlag är viktigare än andra och behöver prioriteras.

Strandskyddet behöver hanteras i det lokala miljövårdsarbetet utifrån tillgänglighet och biologisk mångfald vid kust och sjöar.

För att kunna förstå miljövårdsstatus i Nacka för respektive mål behövs en grov uppskattning av läget i förhållande till andra jämförbara kommuner. Det finns gemensamma utmaningar där vi kan lära av andra kommuner som kommit längre både vad gäller kunskapsunderlag, uppföljning och strategier.


Balans mellan kommunens exploaterings- och miljöambitioner saknas

Nacka Miljövårdsråd har konstaterat att kommunen inte varit ledande i nätverket kring det lokala miljövårdsarbetet i länet. Detta bör snarast ändras med tanke på kommunens enorma expansionsambitioner. För att balansera krävs en lika enorm satsning på miljöfrågor och sociala frågor. Lokala miljömål är en viktig pusselbit i detta arbete. Ansvariga nämnder behöver förankrade lokala miljömål för att hitta de kraftiga åtgärder som krävs. Ett stort antal exploateringar skall genomföras på kort tid. Nacka Miljövårdsråd har sedan länge förespråkat en försiktigare utbyggnadstakt för att hinna med en seriös behandling av viktiga kvaliteter i nackamiljön.

Det utvecklingsarbete som påbörjats kring ekosystemtjänster inom kommunen bör knytas närmare till miljömålsarbetet. Kommunens riktlinjer för hållbart byggande bör förbättras och kopplas till de lokala miljömålen. Det är hög tid att bra verktyg för kommunal planering kommer till användning.


Etappmålen behöver förtydligas

Några etappmål visar på en för låg ambitionsnivå. Andelen inköp av ekologiska livsmedel bör exempelvis höjas.

Flera etappmål formuleras som andel av något som skall ökas en viss procentandel. Detta kan endast de invigda miljö- och planerarexperterna förstå vilket knappast är syftet. Det är naturligtvis bra med ett kortfattat dokument men exempelvis politiker och vanliga medborgare bör förstå vad som menas.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Dessa synpunkter ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/lokalamiljomal.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se