Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
 
Nacka 2018-05-03
Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1104
131 26  Nacka strand
mmd.nacka.avdelning4@dom.seYttrande inför miljödom, dagvattenrening i Kyrkviken, Järlasjön, Nacka, Mål M 7609-17.


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samrådshandlingarna inför ansökan om miljödom gällande dagvatten till Kyrkviken, som finns utställda av Nacka Kommun på: http://www.nacka.se/kyrkviken .

Nacka Miljövårdsråd deltog på ett Nacka Kommuns öppna hus för dagvattenrening, hösten 2015, då det dåvarande förslaget med skärmbassäng samt promenadstråk på flytbryggor ställdes ut. Vi gav även in ett samrådsyttrande i det första samrådet februari 2017.

Nacka Miljövårdsråd vill ge följande synpunkter på det samrådsförslaget för skärmbassäng och bryggor i Kyrkviken, Järlasjön:

Det nya samrådsförslaget skiljer sig mot det tidigare främst genom att bryggornas area är betydligt större och bryggorna används till gångstråk, utegym, soldäck, dansbana och bad. Det nya förslaget stämmer därmed bättre med idéerna från samrådsmötet 2015, där den rekreativa funktionen skulle få stort fokus. Den rekreativa funktionen och upplevelsen är kraftigt förbättrad i det nya förslaget. Området kan bli en mycket uppskattad plats för närboende. Med det nya förslaget måste dock faktorer som badvattenkvalité och säkerhetsaspekter beaktas. Det bör utredas redan nu.

Kyrkviken är en del av Järlasjön som i sin tur är recipient för en mycket stor del av den kommande bebyggelsen i centrala Nacka. Historiskt har reningen av dagvattnet till Kyrkviken misskötts. Man har låtit Sickla köpkvarter expandera utan acceptabla dagvattenlösningar. Ett flertal dagvattenutlopp går fortfarande orenade rakt ut i Kyrkviken.

Sicklasjön nedströms är klassat som Vattenförekomst enligt EUs Vattendirektiv sedan 2016. Järlasjön, där Kyrkviken ligger, förväntas att klassas som Vattenförekomst. Av den anledningen samt att endast ett smalt sund skiljer Järlasjön och Sicklasjön åt, behandlar Nacka Kommun Kyrkviken som om det redan vore en Vattenförekomst. D v s med mycket restriktiva krav på bl a kväve och fosforutsläpp.

Ett brett perspektiv på dagvattenfrågorna saknas. Enligt Nacka Kommuns antagna miljömål måste Järlasjön nå god ekologisk status och god kemisk status före 2027. En analys av Järlasjöns kemiska och ekologiska status med åtgärdsförslag, som inkluderade näringsämnen och kemikalier från sjöarna uppströms, togs fram 2015 av Sweco: "Järlasjön: Källfördelningsanalys och översiktlig åtgärdsplan". http://www.nacka.se/49854a/globalassets/boende-miljo/dokument/park-natur/sjoar/jarlasjon-atgardsprogram.pdf .

I den rapporten har man specificerat och kvantifierat olika föroreningar i Järlasjön. För vissa ämnen, t ex fosfor, har man även delat upp Järlasjöns tillrinningsområden och kvantifierat tillförseln per delområde. Kyrkvikens tillflöden sammanfaller med två av dessa delområden.

I samrådshandlingarna för Kyrkvikens dagvattenreningsanläggning saknas referenser till rapporten från 2015. Vi kan inte se att man kvantifierat vilken reningsgrad av olika ämnen, t ex fosfor, som anläggningen förväntas uppnå. Samrådshandlingen anger bara att "Gjorda beräkningar visar att halterna av kväve och fosfor kommer att minska till sjön liksom halten suspenderat material som kommer att reduceras drastiskt.". Varför redovisas inte dessa beräkningar, eller åtminstone resultatet av dessa? Att vattnet blir renare med skärmbassänganläggningen än helt utan rening är ju en självklarhet. Frågan som ska besvaras är ju hur mycket renare? Räcker det för att uppfylla Nackas miljömål; god kemisk och ekologisk status till 2027? Utan att redovisa resultaten av den beräknade reningsgraden, blir det svårt att utesluta de alternativa åtgärderna (t ex dagvattentunnel till Saltsjön). Om alternativet dagvattentunnel skulle ge 100% reningsgrad och skärmbassänganläggningen bara 30% så räcker det ju inte enbart att jämföra kostnaderna mellan de två alternativen rakt av. Observera att de olika alternativen är exklusivt uteslutande, d v s man måste välja ett och utesluta det andra. Därför är det viktigt att förstå konsekvenserna redan nu. Huruvida de lösta närsalterna kommer att reduceras redovisas inte.

Vi saknar även en analys av vad som händer vid regn. Det står att dagvattnet vid skyfall leds förbi skärmbassängen orenat. Vid vilka skyfall kommer detta ske? Varje månad eller 10-årsregn? Vad blir den totala påverkan på Järlasjön p g a denna bräddning av dagvattnet? Kan en lösning som kombineras med fördröjningsmagasin anläggas för att minska behovet av bräddning vid skyfall?

Vi noterar att förslaget frångår Nackas Kommuns dagvattenpolicy som ju kräver att dagvatten ska renas inom fastighetsgränsen/verksamhetsområdet.

I det nya förslaget så kommer Kyrkviken att muddras kring den nya badbryggan. Järlasjön och Kyrkviken har under förra seklet hyst industrier, vilket kan ha gett uppkomst till miljögifter. Om muddring ska ske, måste man först undersöka eventuella förekomster av miljögifter i bottensedimenten och vidta skyddsåtgärder så dessa inte kan läcka ut. Före, under och efter arbetet bör vattenprover för näringsnivåer samt vissa kemiska substanser tas, analyseras och statusen på Kyrkviken följas upp. Vid avvikelser måste omedelbara åtgärder vidtas.

Vi rekommenderar, om förslaget går vidare, att en plan för skötsel och underhåll tas fram innan beslut om miljödom ges. Tillsyn bör ske årligen och slamsugning samt röjning av sly och lagning av filterdukar bör ske i ett 5-10 årsintervall. Uteblivet underhåll kan medför kraftigt försämrad reningsfunktion. Vid eventuellt kostnadsjämförelse med andra reningsalternativ bör även underhållskostnaden tas med.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/kyrkvikenmmd.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se