Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-09-24
Nacka MiljövårdsrådNacka kommun
KFKS 2007/887-212
Planenheten
131 81   Nacka

Remissvar angående förslag till Kustprogram för Nacka

Nacka Miljövårdsråd är mycket positiva till att Nacka kommun har startat projektet Kustprogram och uppskattar mycket de utredningar och inventeringar som genomförts och den fina dokumentationen som framtagits. Vi bedömer att projektet genomförs på ett gediget och professionellt sett och att den resulterande dokumentationen är av hög kvalitet, som kan komma att medföra att planeringen och bevarandet av värdefulla stränder och vatten utförs på ett optimalt och långsiktigt hållbart sätt.

Vi har dock följande farhågor, invändningar och kommentarer:

För att Kustprogrammet skall ha någon mening krävs att Nacka kommun ändrar inställning vid planering och genomförandet av planprojekt. Vår erfarenhet är att det finns många dokument vars syfte förhoppningsvis avses vara till skydd för natur- och miljövärden. T.ex. olika riksintressen, Miljökvalitetsmål, Kvalitetsprogram för Nackas norra kust m.m. men att dessa ofta till stor del ingnoreras när exploateringar genomförs.

En mera bindande skrivning om hur man avser att följa Kustprogrammet samt genomförandet anser vi därför vara nödvändigt. Nu står endast helt kort att Kustprogrammet skall vara "vägledande" vid översiktsplanering.

Som bekant är ju även översiktsplaneringen enbart vägledande och avsteg från denna görs ofta i Nacka kommun.

Den nya strandskyddslagen, som avsågs att förstärka strandskyddet i tättbebyggda kustområden, såsom Nacka, har enl. uppgift nu efter ett år inte resulterat i färre dispenser från strandskyddet än förra året.

Nacka Miljövårdsråd är alltså fortfarande tveksamma till Nacka kommuns verkliga vilja till varsamhet med strand och vatten när det kommer till konkreta exploateringar och anser att bindande styrande dokument måste upprättas och kontinuerligt följas upp.

En väsentlig orsak till konflikter med kust- och vattenintressen är naturligtvis befolkningsökningen, som i Nacka är bland de största bland Sveriges kommuner. I kustprogrammet (och grönplanen) framställs denna och dess konsekvenser i kapitlet "trender". Nacka Miljövårdsråd anser att befolkningstillväxten inte är en trend utan att den kan styras av kommunen som har planmonopol till en betydligt mindre nivå, som dessutom kommuninvånarna enl. aktuella enkäter önskar.

Vi anser att många områden utanför strandskyddets 100- och 300-metersgänser måste betraktas som värdefulla kustområden och därmed beröras av Kustprogrammets skyddbestämmelser.

Vi anser också att Nacka kommun kraftfullt måste agera mot andra kommuners försök att förstöra värdefulla och även riksintressanta upplevelsevärden som även berör Nacka. T.ex. den pågående exploateringen i Värmdös kuster (Ingarö m.m.) och Tyresökusten. Tyresö kommuns planer att t.o.m. bygga flerfamiljshus på pålar i Erstaviken måste stoppas.

På liknande sätt som i "Grönplanen" där nya områden planeras för naturreservat, tycker vi att något eller några områden bör avsättas som marina naturreservat i vattenområdet.

Beträffande exploateringarna vid Kvarnholmen är vi positiva till att gräva upp det igenfyllda sundet mellan Kvarnholmen och fastlandet.

Utökning av båtplatser, marinor och bryggor anser vi bör göras i betydligt mindre omfattning än som anges i Kustprogrammet.

Vi tycker att det är viktigt att skärpa tillsynen av användning av båtbottenfärger, båtmotorers utsläpp och tillvaratagandet av avfall och latrin från båtar samt att låta iordningställa anläggningar för detta.

Vi är positiva till kollektivtrafik på vattnet. Speciellt borde Gåsö angöras av Vaxholmsbåtar.

Som kuriosum vill vi nämna att bilder från både Kvarnholmen och Restaurangholmen i Saltsjöbaden visar hur det såg ut innan de kraftiga exploateringarna förstörde dessa miljöer. Är detta medvetet och i så fall till vilket syfte?

I kapitlet "Förutsättningar, bebyggelse och bryggor" anges Telegrafberget som en "tät exploatering", som finns längs norra kusten. Vi anser att detta i nuläget är fel och att beskrivningen avser den planerade bebyggelsen i området, vilken vi motsätter oss av flera skäl, bl. a. konflikt med planerat naturreservat.

Betr. naturreservat, särskilt Ekoberget anser vi att naturintrycket störs oerhört av det mycket kraftiga trafikbullret från motorvägen på bron, varför vi önskar att bullerskydd ordnas längs bron och vägen. De stackars boende vid bron skulle säkert också uppskatta detta. Bullerproblemen bör inventeras och åtgärdas, där det är möjligt, vid flera övriga reservat.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/kustprogram.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se