Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-04-19
Nacka Miljövårdsråd


Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsenheten
Planenheten, KFKS 2012/219-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Värmdö kommun
Samhällbyggnadsavdelningen
Plan- och exploateringsenheten 15KS/72
134 81  Gustavsberg
varmdo.samhallsbygg@varmdo.se


Remissvar angående samråd för programförslag för Kils verksamhetsområde, Nacka/Värmdö.

Nacka Miljövårdsråd vill lämna följande synpunkter på programförslaget.

Sammandrag:

  • Disponering av området för "verksamheter" accepteras, trots negativ naturpåverkan, eftersom översiktsplanen följs

  • Ingen biogasanläggning och inget vindkraftverk

  • Landskapsbilden från Värmdöleden bevaras i största möjliga mån

  • Markreservation för farligt gods och framtida järnväg med station

  • Kollektivtrafikförsörjningen måste förbättras

  • Områden för "verksamheter" får inte utökas

  • Kvarvarande natur måste vårdas och skötas enligt skötselplan

  • Krav måste ställas på ekologiskt byggande


1.   ALLMÄNT

Då översiktsplanen avsatt detta område till "verksamheter" får vi acceptera, programmets inriktning, även fast vi tycker det är negativt att mycket värdefull natur kommer att förstöras.

Vi har inte bedömt behovet och efterfrågan på de verksamheter som planeras, men utgår från att undersökningar av detta gjorts på ett professionellt sätt av kommunerna, och att därför de arealer, som planeras att tas från naturmarken är rimliga. Verksamheterna bussdepå, infartsparkering, kretsloppscentral med återvinning och småföretag är vi positiva till.

Att förlägga dessa verksamheter i bullerstört område och invid trafikleder tycker vi är mycket lämpligt. Vi är även positiva till koordinationen med Värmdö kommun, så att ett sammanhängande verksamhetsområde bildas, vilket, ju minskar störningar av olika slag till omgivningen, i stället för att ha flera störande områden.


2.   BIOGASANLÄGGNING

Att inte placera biogasanläggning i detta område tror vi är ett klokt beslut p.g.a. risk för störningar för närliggande bostadsområden vid Insjön och kommande f.d. Graninge stiftsgård, Velamsunds naturreservat etc., och vi uppskattar därför, att detta inte ingår i programmet.


3.   VINDKRAFTVERK

Vi tycker också att vindkraftverk här är olämpligt p.g.a. dess negativa påverkan på landskapsbilden i detta relativt tättbefolkade skärgårdslandskap. Att möjlighet öppnas för framtida vindkraftverk, om det skulle visa sig bli lönsamt, är vi därför negativa till. Bättre att redan nu besluta att inte bygga vindkraftverk här och i stället optimera planeringen med att den optionen inte finns.

För miljövänlig energiproduktion bör i stället andra här lämpliga sätt användas, som solenergi på tak och ev. framför lämpliga bergsskärningar, bergvärme, sjövärme m.m.


4.   LANDSKAPSBILD

I planprogrammet beskrivs landskapet i programområdet i mycket positiva ordalag, bl. a. följande:

"Detta landskapsrum tillsammans med vyn ut över Baggensfjärden och Kilsviken är första mötet med en bevarad karaktär av skärgårdsnatur som resande från Stockholm upplever. Landskapsrummet är en port mot skärgården. Intrycket förstärks genom vackra utblickar över skärgården från broarna över Farstaviken och Kilsviken. De här tre platserna längs motorvägen, broarna över Kilsviken och Farstaviken och landskapsrummet kring trafikplatsen, är en sekvens av händelser som förmedlar mötet med skärgården."

Vi instämmer i detta och tycker därför att man i området Västra Kil skall reservera en remsa natur längs Värmdöleden, så att i alla fall något av ovan beskrivna landskap kan bevaras och upplevas från Värmdöleden. Industriområdet bör synas så lite som möjligt från vägen. Detta även med tanke på att södra sidan av Värmdöleden gränsar till Ekobergets naturreservat och ett kommande bostadsområde vid f.d. Graninge Stiftsgård. Då markreservation för ev. framtida spårtrafik på Värmdöledens norra sida måste göras och bestämmelser för farligt gods kräver att byggnader inte får uppföras inom 50 m från vägen, anser vi att en remsa om minst 50 m norr om Värmdöleden inte får exploateras. Programförslagets markreservation på 25 m är alltså för lite. För personintensiva verksamheter förordas dessutom ett säkerhetsavstånd på 75 m.

Vi tycker att man bör vinnlägga sig om att göra något bra av detta säkerhetsområde genom att söka bevara naturen och ev. skapa ny natur bl. a. i samband med bullerdämpning här.


5.   KOLLEKTIVTRAFIK

I generella mål och riktlinjer i Nackas översiktsplan står att nya arbetsplatser av större omfattning skall ha en god kollektivtrafikförsörjning.

Då programområdet kommer att vara en ganska stor arbetsplats, kanske speciellt för bussdepån, krävs att en kollektivtrafik med tillräcklig kapacitet och närliggande hållplatser anordnas. Avståndet till närmaste hållplats från bussdepån är i programförslaget alltför stort, vilket kommer att alstra onödig biltrafik.

För att tillförsäkra en god framtida kollektivtrafik om järnvägsspår byggs i framtiden, bör en station placeras här för trafikanter från Kils arbetsplatser, f.d. Graninge stiftsgårds vård- och omsorgsboende samt äldrebostäder, naturreservat och bostadsområden vid Insjön och Kils gård, infartsparkeringen etc. Markreservation för en sådan station bör göras redan nu, så att inte en sådan framtida lösning förhindras.


6.   NATUR

Vi har uppfattat, att de områden som i programmet avsatts för verksamheter är den slutgiltiga ytan för detta och att övrig naturmark därför måste bevaras och skötas. Detta tycker vi är särskilt viktigt vad gäller området norr om verksamhetsområde Västra Kil samt området närmast Graningevägen i programområdets sydöstra del. Att behålla ett stort rekreationsområde för bostäderna vid Insjön och spridningskorridorer för djur och växter är mycket viktigt.

Skogsstyrelsens trädinventering och nyckelbiotopsinventering visar att det finns natur med höga naturvärden och nyckelbiotoper både på och utanför verksamhetsområdena. Vi anser att den natur, som blir bevarad skall åtgärdas enligt skogsstyrelsens rekommendationer. En skötselplan för all natur inom det föreslagna programområdet måste upprättas och resurser avsättas för att följa denna plan.


7.   EKOLOGISKT BYGGANDE

För samtliga byggnationer anser Nacka Miljövårdsråd att kommunen måste ställa krav på ekologiskt byggande. Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas och möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme undersökas. Dagvatten måste renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/kilverksamhet.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se