Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-09-24
Nacka Miljövårdsråd
Nacka kommun
KFKS 888/2007 212
Planenheten
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka
Remissvar från Nacka Miljövårdsråd avs. Nackas grönstrukturprogram


Människan är en produkt av naturen och är beroende av den, inte bara fysiskt, utan även mentalt. I vår tid pågår en snabb inflyttning mot storstäderna i hela världen - det bildas hela stadslandskap med många miljoner innevånare. Stockholmsområdet skulle kunna sägas vara begynnelsen på ett sådant stadslandskap. Förvaltningarna, i vårt land kommuner, måste nu ta med natur och grönska som en nödvändig komponent i planeringen för framtiden. Tidigare - man kan säga intill våra dagar - har tillgången till natur och grönska varit i det närmaste en självklarhet, en råmarksresev med ringa värde.

Det framtagna grönstrukturprogrammet är ett program för vår kommun - Nacka. Nacka Miljövårdsråd tycker arbetet är gediget gjort och väl genomarbetat. Skall vi ha några synpunkter på själva utredningen så är det marginellt: Karta över cykelvägar saknas. Nackas högsta berg Ältaberg (82 m.ö.h.) nämns inte som utblickspunkt, ej heller t ex Nacken eller bergen söder om Övre Järlasjön. På ett flertal kartor i grön- och kustprogrammen har ett större skogsområde närmast Björkhagen felaktigt markerats som öppen mark. En större brist är att Nackas alla sjöar, med sina olika problem, inte berörs.

Nästa steg är att få politiker och tjänstemän, kanske framför allt de yngre som skall ta över, att förstå angelägenheten av att behålla och sköta kommunens gröna tillgångar. Den nuvarande striden mellan byggintressen och miljöintressen om varje grön plätt är uttröttande och destruktiv. Senast nu Tollare och Ryssberget. Krafter borde kunna användas till något bättre.

Kommunen har flera naturreservat och fler är planerade. Detta måste väl sägas vara bra som det ser ut i dag, men med ökad insikt om det grönas betydelse för hälsa och välbefinnande så borde inte naturen behöva hållas i reservat.

Grönska, om så bara ett träd, bör finnas i människans närhet ständigt. Därför menar vår förening, i likhet med utredningen, att även smärre grönområden inne i bostadsområdena måste få ett stadfäst permanent skydd, om än inte i resevatform. För pensionärer, "sjukskrivna" och kanske framför allt för förskolebarnen är detta av synnerlig vikt. Alla "dagisar" borde ha en skogsdunge i sin omedelbara närhet.

För att djur och växter skall bli kvar och föröka sig krävs s.k. spridningskorridorer mellan grönområdena. Detta faktum måste kommunen ta hänsyn till i sin planering. Man måste då ta grannkommunernas grönområden med i planeringen. För Nacka handlar det då naturligtvis i första hand om Värmdö och Tyresö, även om skogspartiet söder om Årstaviken ibland nämns i dessa sammanhang. Mycket olyckligt är att spridningskorridor mot Tyresö och Tyresta numer saknas.

Erstaviks fideikommiss lever kommunen högt på, det är detta som gör att Nacka kan skryta med att vara en "grön kommun" Erstaviks gård är emellertid ett jord- och skogsbruk som måste gå ihop ekonomiskt. Vår förening ser det som angeläget att kommunen vinnlägger sig om bra relationer med fideikommisset. Skötsel och ordningshållande av området med sina miljoner besökande är sannolikt betungande för fideikommisset. Kanske måste kommunen hjälpa till här.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/gronprogram.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se