Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2016-06-17
Nacka MiljövårdsrådMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2014/905-214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.se
Synpunkter på samrådshandlingar om detaljplan för Furuvägen i Finntorp.


Nacka Miljövårdsråd har noga granskat planen och funnit den ovanligt ambitiös och väl genomarbetad. Vi finner inte skäl att ifrågasätta dagvattenutredning, bullerutredning, solstudier och andra goda ambitioner, utom vad gäller exploateringsgrad och utformningen av byggnaderna, framför allt deras basytor och storlek, samt en utformning som kräver att beaktansvärda och skyddsvärda ekar och tallar tas bort. Några punkter finns i Anna Bergenstrands trädrapport av 2015-10-20 där vissa formuleringar sticker ut.

Vi citerar här hennes inlaga: "Vilka träd som är viktiga att bevara är markerade efter förutsättningar att det skall vara möjligt att bygga nya bostäder. De träd som är grönmarkerade bör vara möjliga att behålla vid nybyggnad. Flera av tallarna i nordöstra området är bevaransvärda men jag bedömer att det inte är möjligt bygga om alla dessa ska sparas. Samma resonemang gäller även andra träd i norra delen av fastigheten." "Bevaransvärda träd -, men trädkronorna är så stora att det inte är möjligt att bygga nytt utan att skada dessa allvarligt."

Den är klart felaktiga påståenden om att det inte skulle vara möjligt att bygga nytt utan att spara de angivna träden eller skada dessa allvarligt. Det handlar i stället om att anpassa byggnadernas storlek och utformning till träden om de bedöms som skyddsvärda, vilket de bör anses som. Det går att bygga lägre, smalare och något högre för att spara träd och kronor, i synnerhet ekarna bör tas extra hänsyn till. Men i så fall måste byggnaderna anpassas mer till dem. (Exempelvis vid Skanskas bygge på gamla glassfabrikstomten vid Sicklasjön på Sickla Sjöväg så klövs ett hus för att spara ett särskilt skyddsvärt träd.)

Ekarnas kronor bör inte utsättas för hårdhänt beskärning, inte heller lönnar och tallar. Miljövårdsrådet ser att planen är mycket genomarbetad och har berömvärda ambitioner, men anser att fler skyddsvärda träd bör och kan sparas, dock inte med byggnadernas nuvarande utformning. Det skulle dock gå att sänka exploateringsgraden, och bygga husen mer som stjärnhus för att på så sätt spara dessa mycket värdefulla träd. Huset närmast tallarna skulle kanske kunna få ytterligare en våning och närmast ekarna sänkas något, mer i terrassform. Men det kräver ny gestaltning av husen och måhända lägre exploatering. Vilket dock i någon mån kanske kunna kompenseras med en annan utformning av husen, mer terassformade stjärnhus.

Dessa skyddsvärda träd utgör värdefulla biotoper och habitat för fåglar och insekter, även om det finns andra träd i det större området. Vi anser att det finns fler viktiga naturvärden och lokala klimateffekter, samt inverkningar på dagvattenflöden och lokalt klimat som bör beaktas. Vi kan förvänta oss stigande temperaturer och ökande vindar och regn med påföljande dagvattenflöden. Träden bidrar till ett stabilare och jämnare lokalt klimat, kyler området under heta dagar, värmer på vintern, skyddar mot regn och vindar, ger rekreation och en mänskligare miljö som är svår att kompensera om de tas bort eller beskärs, och dämpar dessutom dagvattenflöden och bibehåller grundvattennivåer.

Detta kan ej fullt ut kompenseras med "gröna tak". Att träden står i dungar gör att de kan betraktas som lundar, vilket utgör ett extra värde ur många aspekter, ger en ökad naturkänsla jämfört med glesare träd. De filtrerar avgaser och partiklar från närliggande större och mindre vägar, där motorvägen finns i bakgrunden, och dämpar buller och skärmar av mot biltrafiken. Eftersom bilismen bör minska skulle vi hellre se att Furuvägen enkelriktades och gatan gjordes smalare om detta skulle kunna bidra till att spara träd. Men då skulle kommunen behöva lägga om sina planer och frilägga samt överföra gatumark till fastighetsägaren/exploatören för att kompensera densamma. Vilket kanske skulle ge en mer stadslik miljö närmast gatan.

Vi skulle vilja att dessa synpunkter beaktas och tas med i en eventuell omarbetning av denna i våra ögon ändå i övrigt mycket ambitiösa och berömvärda plan, eftersom det kan förmodas att dessa hus kan komma att ha ett värde som riktmärke och bli prejudicerande för andra förtätningsplaner. Nacka bör fortsätta att vara en grön stad, området ingår inte i förtätningsprogrammet, och är typiskt för sin tid, vilket gör det extra värt att bevara, särskilt med hänsyn till kommande byggplaner i andra liknande områden.

Detta exempel kan bli en del av en smygande förtätning som kan komma att påverka Nackas bebyggelse lika kraftigt som andra aviserade och större förtätningar. Inom området Finntorp finns många kritiska röster mot dessa planer och i närområdet får de boende sin närmiljö starkt påverkad, vilket bör tas stor hänsyn till. Så kallade "hus i park" kommer enligt vår åsikt att få ett allt större värde i framtiden, och möta en ökad efterfrågan. Men redan nu är denna boendemiljö mycket uppskattad, och bör hanteras varsamt. Därför förordar vi en omarbetning av planen med större hänsyn till de skyddsvärda träden.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/furuvagen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se