Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2010-02-12


Elisabeth Lloyd
Vägverket Region Stockholm
171 90  Solna

Christin Ulvsbäck Lindh
Nacka kommun
131 81   Nacka


Synpunkter inför vägverkets förstudie om Järlaleden

Problemanalys

Sickla Köpkvarter har jämfört med andra motsvarande köpcentra en god kollektivtrafik med både tåg och buss i omedelbar anslutning. Trots detta är det tidvis för många privatbilar på väg till eller från området vilket är huvudorsaken till de trafikproblem som föranlett denna förstudie. Vi anser att förstahandsåtgärden bör vara att minska antalet privatbilar på Järlaleden, främst vid de tider problem nu uppstår.

Titta på hela området

Förslaget är alltför inskränkt i och med att det bara rör Järlaleden, det är nödvändigt att utöka förstudien och titta även på andra vägar och andra infarter till Sickla Köpkvarter. Biltrafiken mot Sickla Köpkvarter bör i större utsträckning ledas över Värmdövägen och Sickla Industriväg istället för Järlaleden.

Parkeringsavgift eller trängselavgift

Vi föreslår att man tar ut en parkeringsavgift för parkeringarna i Sickla Köpkvarter för att minska användningen av privatbilar vid inköpen. En alternativ utformning av avgiften kan vara en trängselavgift som tas ut vid infarten på Siroccogatan och på Planiavägen norr om Planiarondellen samt vid infart till övriga parkeringshus inom området (idag Sickla galleria II).

Oberoende av utformning skall givetvis avgiften tas ut främst vid de tidpunkter trafikbelastningen är som hårdast, bl a lördag och söndag, d v s ett helt annat veckoschema än det som gäller för trängselskatten till Stockholms innerstad.

Enligt ett aktuellt riksdagsförslag kan kommuner i framtiden ha möjlighet att själva besluta om trängselavgifter.

Behåll rondellerna

Vi befarar bl a att signalreglering i syfte att gynna trafiken från Södra länken dels leder till högre hastigheter eftersom rondellernas fartdämpande effekt försvinner och dels kan ge värre problem för t ex busstrafiken som ska ut på Järlaleden från Sickla Industriväg och från Gillevägen.

Bredda inte

Av hänsyn till miljö och boende anser vi att man inte bör bredda Järlaleden utan istället som ovan beskrivits försöka minska trafikmängden främst vid de tider problem nu förekommer.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/forstjarlaleden.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se