Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-01-16
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2002/269-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Kopia:   Trafiknämnden, Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se
Förvaltningschef utbyggd tunnelbana
Riggert.Andersson@sll.se
Trafikverket Stockholm stockholm@trafikverket.seRemissvar angående Program för centrala Nacka


Det är bra att ett samråd äntligen kommer igång om den mycket stora förändring av centrala Nacka som kommunen föreslår. Mycket av de utgångspunkter och visioner som anges är positiva men själva förslagen till bebyggelse och infrastruktur stämmer inte alltid med dessa. Konsekvenserna av det mycket stora bebyggelsetillskottet behöver behandlas ytterligare och resultera i en rimligare omfattning och utbyggnadstakt.

Planeringsförutsättningarna är mycket komplicerade och programmet visar i text och kartor olika budskap som inte hänger ihop. Programförslaget innehåller flera delar med osäkert genomförande. Har kommunen den expertis som behövs för den fortsatta planeringen?

Det är viktigt att bostadsbyggande i programområdet sker tidigt med tanke på rådande bostadsbrist och att det goda kollektivtrafikläget utnyttjas.

Möjligheten att röra sig i området och naturens samspel med bebyggelsen bör fördjupas. Kollektivtrafiken bör också behandlas mer. Bussterminalen med koppling till T-banan och Värmdöledens framtida ramper bör studeras ytterligare. Överdäckningens roll i detta behöver klargöras.

Nacka Miljövårdsråd ser fram mot att ta del av ett reviderat programförslag.


Planprocessen är inte tillräckligt tydlig och öppen.

Nackas översiktsplan från år 2012 är grov och ger begränsad vägledning för den stora omstrukturering av centrala Nacka som nu hastas fram bland annat för att uppfylla tunnelbaneöverenskommelsen.

Viktiga översiktliga frågor som rör centrala Nacka och Västra Sicklaön som helhet har inte behandlats i en öppen process där medborgarna fått delta. Istället har en så kallad strukturplan tagits fram internt och som blivit styrande för det aktuella programarbetet. Nacka Miljövårdsråd känner en stor oro för att bristande medborgerlig förankring kring helheten kan skapa problem i kommande skeden. Behovet av en fördjupad översiktsplan är tydligt och programmet behandlar bara delar av de frågor som bör vara styrande för den omvandling av området som ska påbörjas.

Nu behandlas olika delområden på Västra Sicklaön vart och ett för sig. Finns plats för lek och bollplan i Nacka strand eller ska även dessa behov tillfredställas i Centrala Nacka? Planering område för område skapar problem av olika slag. Hur skall områdena hänga ihop och så vidare?

Programmet som innehåller material som ibland inte är aktuellt och dessutom svårt att tyda. Visst säljande material i färg visar förföriska stadsmiljöer och folkliv som dock inte visar Järlahöjdens utsatta läge för vindar. Parkeringsfrågorna behandlas exempelvis inte heller.

Programområdet har en otydlig avgränsning. Angränsande områden behandlas ibland, och ibland inte, i text, på kartor och i andra illustrationer. Detta skapar osäkerhet om vad kommunen vill och hur området hänger ihop med angränsande kommundelar.

De öppna möten som kommunen inbjudit till har varit bra med planförfattare och annan expertis på plats. På Forum var dock lokalen svår att hitta. Tyvärr har utställningen i Stadshuset inte haft hela programmet med underlagsrapporter framme. Förhoppningsvis kan sådana missar undvikas framöver.


En alltför snabb utbyggnadstakt skapar problem

Det är positivt att Nacka planerar att bygga stadsmässigt kring den blivande tunnelbanan. I bra kollektivtrafiklägen ska naturligtvis marken utnyttjas effektivt. En utbyggnad måste dock ske planmässigt och det behövs tid för eftertanke.

De som efterfrågar bostäder kan bli avskräckta om alltför mycket byggnation sker utan att infrastrukturen finns på plats. Detta kan också gälla olika typer av verksamheter. Vi vet att företag flyttat från Nacka troligtvis på grund av osäkerhet om Slussen något som också i viss mån påverkat bostadsefterfrågan. Kommunen bör göra en känslighetsanalys för att se vad som är viktigast att göra och inte göra så att det finns beredskap om konjunkturen viker.

Olika planeringsförutsättningar redovisas inledningsvis i samrådsförslaget till program för Centrala Nacka men de exploateringar som föreslås är delvis i strid mot dessa och konsekvenserna är endast till del redovisade. Landskapets förutsättningar har behandlats i en underlagsrapport. För att uppfylla Landskapskonventionen behöver förslaget ta mer hänsyn till de värden som rapporten visar. En karta som redovisar höjdkurvor skulle förbättra förståelsen av topografin.

Programmets vägförslag och nya bebyggelsekvarter tillkommer ofta på idag obebyggd skogs- och hällmarksterräng. Det är av stor vikt att veta hur mycket skogsterräng som försvinner och hur stora mängder berg som behöver sprängas och fraktas bort i programförslagets olika delar. Kommunen gör olika val och då skall fördelen med tillkommande bostäder och arbetsplatser vägas mot de värden som försvinner.

De bebyggelsevärden som finns i programområdet bör förtydligas. Ett exempel är Nacka Aula ritad av Backström och Reinius en arkitekturpärla. Denna märkesbyggnad bör lyftas fram i det nya stadsområdet. Aulan visas på bild i programmet vilket är en bra början.

Nacka Gymnasium är en mycket attraktiv skola både i Nacka och i andra delar av regionen. Omvandlingen av Centrala Nacka måste ske med stor hänsyn till skolverksamheten. Idrottsområdets omvandling är också känslig och kräver försiktighet.


Nackaborna borde få se fler alternativ

Det är bra att programmet är uppdelat i etapper. Det skulle också vara värdefullt om olika alternativa strukturer redovisades inom programområdet. Utbyggnaden av centrala Nacka kommer att ske under lång tid och kommer att gradvis läggas fast i många detaljplaner som behandlar bebyggelse och infrastruktur. Kommunens mark utnyttjas initialt och det är den som ligger mest centralt. Här kan kommunen styra utbyggnaden bättre än i övriga delområden där andra har rådighet över marken. En större andel bostäder ingår också i den första etappen.


Marknadsförutsättningarna är osäkra

Den stora utbyggnaden av lokaler för arbetsplatser kommer främst i senare etapper men den är naturligtvis mer osäker och marknadsberoende. I nuläget finns mycket lediga lokaler i kommunen och ombyggnad av vissa kontorshus till bostäder planeras.

Nacka Miljövårdsråd är av den bestämda uppfattningen att det bästa sättet att få arbetsplatser är att se till att det befintliga näringslivet i kommunen vill ha kvar sin verksamhet och utveckla den i Nacka. Därefter bör man analysera med hjälp av expertis vad som behövs på marknaden. Den stora mängd lokaler i bullerstörda lägen längs Värmdöleden är kanske inte det som marknaden vill ha. Just denna bebyggelse är dessutom en förutsättning för kvarter med bostäder strax bakom.

Genomförandet av delar av programförslaget bygger på förhoppningar som vilar på osäker grund. Alternativ till vissa osäkra, bullerstörda bostadskvarter inom programområdet kanske måste sökas utanför till exempel där Bergs oljehamn nu ligger.

Ett universitet skulle kunna vara en dragare i utvecklingen av centrala Nacka. Men det behövs mycket kunskap och kreativitet för att få igång en process som leder dit. Exempelvis Nacka strand skulle kunna rymma högre utbildning men där vill ägarna ha bostäder.


De översiktliga kommunikationsfrågorna behöver behandlas ytterligare.

Hur man tar sig fram utan bil bör vara utgångspunkten. Gång- och cykelstråken bör styra planeringen. Det är bra att programmet redovisar höga ambitioner. Höjdskillnaderna är dock stora i planområdet vilket påverkar möjligheterna. Utgångspunkten bör vara att det ska gå att utnyttja cykel, barnvagn och rullator i de flesta relationer, från bostäder mot T-bana, bussar, skolor, idrottsplatser och grönområden osv. Trappor på gångvägarna bör endast finnas i undantagsfall. Bebyggelsetätheten och de smala gaturummen försvårar ofta bra lösningar för gång- och cykelvägar.

Den regionala cykelvägen längs Värmdövägen, Värmdöstråket, måste ha en buffert mot biltrafiken och gångtrafiken måste skyddas från denna snabba cykeltrafik. Allt detta kräver utrymme. Vägarna och bebyggelsen får alltså anpassa sig till fotgängarna och inte tvärt om.

Grönstråket med gångstråk som anges mellan Setterwalls park, stadsparken, via överdäckningen mot Nyckelviken är en bra idé som kan utvecklas. Vissa delar i detta grönstråk är i programförslaget dock mycket futtiga, t ex stadsparken. Hur skall denna rymma både omhändertagande av dagvatten och folkliv?


Bussterminalfrågorna är centrala

Lokala busslinjers koppling till tunnelbana och regionala busslinjer är viktig för att integrera omgivande kommundelar med Centrala Nacka och regionens övriga centrala delar. Det måste finnas beredskap för en tillfällig bussterminal med omstigning mot tunnelbanan om den permanenta bussterminalen är beroende av att överdäckningen finns och den blir klar senare.

En eller två bussterminaler i Nacka behövs som komplement till Slussen. Slussenterminalen bör fortsatt vara den största. Direktbussar till Slussen från bland annat Boo och Värmdö krävs även framöver. Bussterminalen är mer än en fråga för Nacka och samverkan med Värmdö kommun är viktig.

Tyvärr behandlas inte Sickla i programarbetet men där finns behov av en mindre bussterminal med tanke på byte mot tvärbanan. Hur alla kommundelar når centrala Nacka måste beaktas. Förbindelserna med Älta som har speciella förutsättningar bör särskilt analyseras i detta sammanhang. Järlaleden är betydelsefull för bland annat busstrafiken men ligger utanför planområdet. Frågan om Järlaleden ska stängas och trafiken ledas mot Värmdövägen vid Nacka station är viktig för planeringen av Västra Sicklaön.

Överdäckningen av Värmdöleden är bra av olika skäl. Den binder ihop centrum med Nacka strand, den minskar bullret för befintliga och nya bostäder och arbetsplatser samt möjliggör byggande närmare det befintliga vägområdet. Det är sannolikt så att kommunen är tvungen att göra så för att man låtit handeln breda ut sig utan att reservera mark för en bussterminal och tunnelbanestation.


Stad i Centrala Nacka?

Det som dominerar miljön idag är vägar med mycket biltrafik kring främst Forum men också Stadshuset, idrottsområdet och skolområdena. I de senare fallen finns också med inslag av främst tallskog och bergsbranter. Centrala Nacka är cirkulationsplatsernas och handelns Mecka. Ett antal nya cirkulationsplatser tillkommer i programmet.

Den stora barriär som Forumbyggnaden är i stadsmiljön behandlas inte. Forum är som en oljetanker som har gått pågrund på tvären i en farled. Bostäderna öster om Forum är helt avskurna från de nya stadskvarter som planeras väster om Vikdalsvägen. När forum är öppet kan man passera igenom. När Forum har expanderat har inte heller stadsrummen runt byggnaden blivit stadsmässiga. Att inte behandla Forums roll i den nya staden är helt fel. Centrumägarna måste komma med i omvandlingen av Centrala Nacka. Det kan inte vara så att kommunen bara ska anpassa T-baneuppgång och bussterminal till befintlig handel.

Varför inte öppna en gång på markplanet genom Forumbyggnaden med nattöppet kaffe och apotek med mera. En bussterminal och T-baneuppgång kan också med fördel kopplas till ett torg med kvällsöppen service.


Nacka en kommun med bilen i fokus

Under många år har tunnelbana inte prioriterats av Nacka kommun. En nyvaken kommun får nu betala priset för tidigare kortsiktighet. Hade kommunen under de senaste decennierna lagt ner samma energi på att få tunnelbana som på Österleden (Östlig förbindelse) hade det funnits god beredskap för att bygga stad.

Nacka har tyvärr varit och fortsätter att utvecklas till ett bilberoende samhälle. Nacka Forum är byggt för bilburna kunder som får gratis parkering. ICA Maxi har sin stora parkering. Gående, cyklister och bussar får knappt plats på Skvaltans väg. Griffelvägen matar mot stora parkeringar kring Stadshuset, idrotts- och skolområdena. Vissa förändringar i vägsystemet planeras men detta leder knappast till mindre biltrafik. Om parkeringsavgifter som aviserats införs kan dessa kanske marginellt påverka mängden bilar.

Gång- och cykeltrafiken får ofta stryka på foten när vägtrafiken prioriteras i kommunens projekt. Tunneln under Värmdöleden vid Nacka Gymnasium som varit vikt för gång- och cykeltrafik mot Ryssbergen och Vikdalen är nu huvudsakligen ombyggd till vägport för biltrafiken. Det finns endast en smal gångpassage kvar på ena sidan. Denna passage mot grönområdet är kraftigt försämrad. Denna typ av planering går tvärt emot tanken att bygga stad och får inte upprepas.

Det höga berget mellan Stadshuset och Värmdövägen är i programmet ersatt av en kvartersbebyggelse. Förutom sprängningarnas stora ingrepp kan man undra om det är en bergsby med trappor mellan husen som planeras.

Alla förändringar i vägsystemet måste i första hand anpassas till att det går att ta sig fram till fots och att det kollektivtrafiksystemet blir funktionellt. Den globala klimatfrågan gäller även Nacka.

Trafikverket har i ärenden enligt väglagen också studerat anslutningar till Värmdöleden. Kommunen, Trafikverket och Landstingets trafikförvaltning bör samverka kring ett tydligare underlag som har kollektivtrafiken i fokus.


Anslutningarna till Värmdöleden behöver behandlas tydligare

Hur den blivande bussterminalen kan knytas till Värmdöleden är en huvudfråga. Programmet ger ingen klar bild av hur kommunen tänker. På- och avfarter måste klara ledbussar på ett bra sätt. Alla cirkulationsplatser som ledbussarna ska slingra sig runt bör analyseras förutom själva på- och avstigningsplatserna i terminalen.

Saltsjöbadsledens anslutning till Värmdöleden och de så kallade droppar som föreslås behöver analyseras och beskrivas tydligare. En ny brandstation norr om Värmdöleden här kräver ju snabba utryckningsvägar både öster- och västerut.

Det finns en betydande risk att de snäva kurvorna i "droppen" och cirkulationsplatsen som föreslås i trafikplats Skvaltan skapar en trafikfarlig situation som kan leda till kollisioner och till att fordon välter när de nämar sig med motorvägsmässig hastighet. Resultatet av en sådan ombyggnad av trafikplatsen skulle uppebarligen uppfattas som att man missat i den ursprungliga planeringen och i eftehand gjort en dålig fix i ett försök att rätta till detta.

Mer stadsmässiga väglösningar som tar mindre mark i anspråk krävs för motorvägarna i programområdet. Det alternativ som kommunen strävar efter ger stora förändringar i Nacka trafikplats. Befintliga utrymmeskrävande ramper västerut tas bort och de nya kopplas direkt till en ny rondell på överdäckningens västra sida (Vikdalsvägen). Den helt nya kopplingen österut sker med ramper via ny rondell vid överdäckningens östra kant.

Under senare år har kommunen tagit hjälp av tre konsultföretag för att få underlag för biltrafikens koppling till Värmdöleden. Det är dock oklart hur gångstråken och de gröna sambanden via däcket ska utformas. Helheten kring överdäckningen behöver snarast tydliggöras.

Det är en fördel att mindre mark för väg behövs. Tyvärr så blir hela överdäckningsprojektet mer komplicerat och sårbart då alla komponenter är beroende av varandra. I vilken ordning kan allt detta genomföras? Vilka tillfälliga lösningar kan behövas? Går det fel här kan detta, Gud förbjude, överskugga slusseneländet.

Hastigheten på Värmdöleden bör också begränsas bland annat för att få ner trafikbullret och öka trafiksäkerheten när fler på- och avfartsramper tillkommer.


Arbetet med ekosystemtjänster och grönytefaktor bör utnyttjas i planarbetet

Begreppet ekosystemtjänster nämns inte i programmet. Detta är förvånande då kommunen under några år lagt ner mycket arbete för att göra detta till instrument i planeringen bland annat på Västra Sicklaön. Begreppet kan kännas främmande för de oinvigda men går att förklara. På kommunens hemsida finns information. Innan programmet beslutas bör en underlagsrapport som redovisar ekosystemanalys av programområdets olika delar ingå.

Dagvattenfrågan är svårlöst i området. Det är därför bra att en dagvattenutredning med breda direktiv tagits fram. Återigen så har inte programmet påverkats tillräckligt av underlaget. Tre avrinningsområden finns och olika problem med dagvattenomhändertagandet redovisas. Programmet behöver fördjupas när det gäller platser och tekniker för omhändertagandet i form av fördröjning, rening etcetera för att recipienterna som är Strömmen och Sicklasjön i slutändan inte får för höga tillflöden av föroreningar. Vattendirektivet ger ramar för vad som behöver göras. Ett miljömålsperspektiv behövs. Dagvattenlösningar kan ligga nära byggnader och vägar, lokalt omhändertagande, och/eller i form av större våtmarker eller underjordiska arrangemang som ligger närmare recipienterna. Nacka miljövårdsråd efterlyser svar på detta i ett reviderat program. Det måste i varje fall finnas plats i området för att ta hand om dagvattnet något som inte redovisats fullt ut ännu.

Det är bra att vissa vägar avses få träd som också kan planteras så att dagvattnet delvis kan hanteras och kan ger viss kompensation för de träd som huggs ner för hus- och vägbyggen. Gröna tak bör prövas i området. Solpaneler av olika slag bör också prövas. Det finns möjligheter som behöver övervägas och säljas in till exploatörerna. Behovet att lokala mindre naturområden nära exempelvis förskolor behöver tillgodoses inte minst av pedagogiska skäl. De få områden som lämnas obebyggda i planområdet kan dock hotas eftersom det är oklart hur parkering ska lösas.


Ryssbergen bör i sin helhet bli naturreservat

Den bebyggelse som enligt programmet föreslås längs Värmdöleden är av många skäl mycket olämplig. Naturvärdena är stora vilket bland annat framgår av olika underlag samt av protokollsanteckningar i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens beslut inför samrådet.

Kommunen bör genomföra en analys av vilka arter som slås ut, alternativt inte kan etablera sig, i Ryssbergen om det minskar i den omfattning som föreslås. Både gammal tallskog och lövskog i låglänta områden försvinner med föreslagen exploatering. Den parallellväg längs Värmdöleden som föreslås innebär mycket stora ingrepp i bergsområdet speciellt vid anslutningen till Birkavägens förlängning.

Nacka Miljövårdsråd ser förutom negativa konsekvenser för naturvård och friluftsliv också de negativa trafikkonsekvenser som en sådan exploatering medför för den framtida miljön i centrala Nacka. Företag av den typ som kan tänkas ligga längs Värmdöleden skapar sannolikt trafik som då måste ta sig igenom centrala Nacka via Birkavägen och Griffelvägen. En komplikation ytterligare är att en eventuell tunnelförläggning av Värmdöleden kan försvåras om denna bebyggelse finns. Omvänt skapar detta eventuella tunnelprojekt osäkerhet som gör att företag undviker denna lokalisering och bostäder som föreslås här blir mindre attraktiva.

Ryssbegen utgör en inre del av en grön kil, Nacka-Värmdökilen, och ingen exploatering anges i Regionplanen, RUFS 2010. Exploateringen bör utgå som helhet.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/centralanacka.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se