Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-12-01

Bygglovsenheten B2016-1631
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.bygglov@nacka.se

Angående tillfälliga bostäder på Svärdsö

Vi i Miljövårdsrådet ser den mänskliga nyttan av att använda marken till tillfälliga flyktingbostäder men vi vill värna den växtlighet som finns inom området, så att fullvuxna träd sparas. Det finns höga naturvärden i området.

Platsen är kanske inte optimal ur social synvinkel liksom att det är långt till myndigheter, samhällsservice, sjukvård och affärer m.m. Vi bör motverka social isolering. Andra områden med mer social rörelse är bättre för att förhindra att vi och dom känslor uppstår och med den social oro.

Barnfamiljer så nära en trafikerad väg är inte heller den bästa placeringen.

Vi vill försäkra oss om att marken används tillfälligt och sedan återställs i sitt ursprungliga skick samt att standskyddet därefter återinträder. Det bör skrivas in årtal för återställande.


För Nacka Miljövårdsråd


Ninni Lindberg, ledamot

Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/bostadshussvardso.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
E-post: jan@aman.se
http://www.nackamiljo.se