Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2016-05-31
Nacka MiljövårdsrådNacka kommun
Registrator
NTN 2016/178-265
131 81   Nacka
registrator@nacka.se


Remissvar avseende andra förslaget till bildande av kulturreservatet Baggensstäket


Nacka Miljövårdsråd ser enbart positivt på det föreslagna kulturesevatet Baggenstäket såsom det beskrivs i handlingarna. Vi har några smärre synpunkter.

Det gäller att i framtiden sköta området så att värdet som just "kulturreservat" bibehålles, sannolikt kräver det större insatser än naturreservat.

Men skötselplanen bör inte alltför mycket inkräkta på vegetation och värdefulla biotoper. Visserligen kan siktlinjer behöva friläggas, men måhända med viss måtta, så att inte bara flerhundraåriga träd sparas, utan med varsamt bibehållande av även mindre träd, med bibehållande av siktlinjer.

Inte heller bör grillning i medhavd grill vara tillåtet utanför anlagd grillplats. Utmärkt att terrängcykling inte är tillåten, pga det hårda slitage som uppstår.

Naturgrus bör användas på gång- och cykelstigar. Gångstigar bör undantas från cykling. Cykelparkering där cykelförbud träder i kraft bör anordnas.

Anslagstavlor bör tillverkas på sådant sätt och med sådant material att de kan stå emot väder och vind under flera år. Det är trist och gör ett dåligt intryck på besökare när just anslagstavlor är förfallna och/eller oläsliga. Texten bör vara stor och lättläst så att äldre personer inte skall behöva stå och kisa för att uppfattta vad som står.

Vi finner det mycket olyckligt att ett område i anslutning till Sieverts väg nu undantagits i avsikt att bilda villatomter av denna del av naturområdet.


För Nacka MiljövårdsrådTorgny Domeij
styrelseledamot

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/baggensstaket2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se