Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-06-18
Nacka Miljövårdsråd


Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
MSN 2012/146-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Remissvar angående samråd av förslag till detaljplan för utbyggnad av bageri i Kummelbergets industriområde

Den yta man här planerar att undanta från Skarpnäs naturreservat som det planerats enligt remissförslaget är visserligen liten men skadan av att vid upprepade tillfällen bygga ut i naturmarken varje gång man vill utöka bageriet är allvarlig.

Vid utbyggnaden som tilläts enligt delaljplan DP 425, antagen av MSN 2007-09-18, skar man av stigen mot badsjön Vitträsk från busshållplats Kummelbergets ind.omr. så att man nu tvingas ta en mindre bekväm omväg runt bageriets nordvästa hörn.

En bättre lösning vore att bageriet istället för att varje gång man vill bygga ut tar ännu en bit av det planerade naturrreservatet istället flyttas till annan plats med tillräckligt utrymme för nuvarande och framtida verksamhet.

Enligt detaljplan S 352 som fastställdes 1987-05-20 är det tänkt att parkstråket i Sprängarvägens förlängning ska kunna leda ut i naturen, ett blivande naturreservat. Det är därför anmärkningsvärt att det nu finns ett högt opasserbart staket som hindrar att man kommer ut i naturen denna väg, detta trots att detta staket inte innebär att området blir inhägnat. Den här planerade utbyggnaden skulle slutgiltigt omöjliggöra att man som tänkt kan komma ut i naturen i Sprängarvägens förlängning.

Skulle bageriet kunna bygga ut på nuvarande tomt som till stor del består av hårdgjord yta skulle vi kunna acceptera utbyggnaden.

Slutsats: Nacka Miljövårdsråd anser inte att det är acceptabelt att bageriet fortsätter att ta ytterligre mark i anspråk vid nuvarande lokalisering. Vi motsätter oss att strandskyddet upphävs för berört område.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar är utlagt som http://www.nackamiljo.se/bagerikummelberget.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se