Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2015-11-18


Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
MSN 2012/146-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Synpunkter inför antagande av förslag till detaljplan för utbyggnad av bageri i Kummelbergets industriområde

Nacka Miljövårdsråd vidhåller sin tidigare uppfattning i remissvaret av 2015-06-18 att det inte är acceptabelt att ta ytterligare mark i anspråk för bageriet samt att vi motsätter oss att strandskyddet upphävs för berört område.

Det allvarliga med utbyggnaden är inte områdets ytstorlek utan att den föreslagna utbyggnaden definitivt skulle skära av möjligheten att från Sprängarvägens förlänging komma ut mot Vittjärn och denna del av naturreservat Skarpnäs. Istället anser vi att staketet i Sprängarvägens förlängning ska tas bort så att en öppning mot naturen skapas i enlighet med vad som förutsättes i detaljplan S352 fastställd 1987-05-20.

Av inkomna svar från ägare till omgivande småindustrier på Sprängarvägen framgår att förslagets påverkan på området är betydligt allvarligare än vad planbeskrivningen anger, det skulle kunna leda till trafikkaos och parkeringskaos m.m.

Om Spekuma AB som äger Skarpnäs 7:6 (Sprängarvägen 9) omedelbart söder om bageriet skulle få bygga igen gångvägen söder om bageriet, vilket de enligt sitt samrådsförslag önskar, skulle detta kunna leda till att det blit helt omöjligt att ta sig ut i naturen från Sprängarvägen, detta finner vi helt oacceptabelt.

Vi anser, i likhet med Natur- och trafiknämnden att stigen söder om bageriet ska iordninställas. Vidare anser vi att det ska säkerställas att den inte kan bebyggas eller stängas av för allmänheten. Vidare anser vi att Gray's Bakery ska åläggas att, i samråd med Nacka kommun, åtgärda stigen mellan busshållplats Kummelbergets ind.omr. och Vittjärn som de så brutalt och okänsligt skar av vid den tidigare utbyggnaden av bageriet.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar är utlagt som
http://www.nackamiljo.se/antagandebagerikummelberget.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se